9. Приемане, одобряване и изменение на подробни устройствени планове.

ЗУТ предвижда ,че се изработва такъв ПУП, какъвто е необходим за съответните условия. С цел облекчявяне на процедурата и прилагането на принципа за бързина в производството законодателят предвижда, че се изработва и прилага само един от плановете,които са предвидени в чл.101,ал.1. Следователно законодателят установява възможно най-високата степен на съвместимост и взаимозаменяе-мост.
С плановете, предвидени в чл.110,ал.1,т.1 и 2 могат да се правят предвиждания и да се урегулират отделни поземлени имоти в неурегулирани територии. Това изключение от принципа, че се планира местност, квартал или по-голяма част от територията е предвидено от законодателя, за да не се забавя изкуствено гражданския оборот. В този случай не може да се излиза извън основните параметри, предвидени за съответното населено място от плановете от по-горна степен.
ЗУТ установява структурата и съдържанието на отделните видове ПУП. Най-голямо значение от практическа гледна точка има работния устройствен план. Съдържанието му се определя по императивен начин в чл.112. Всеки един работен устройствен план трябва да съдържа информация за тази част от територията, за която се съставя и е в съответствие с другите планове. Той се съставя за един отделен поземлен имот или за група такива имоти. Информацията, данните и показателите не могат да противоречат на ПУП. Работният устройствен план, като конкре-тизация на подробния, не може да съдържа отклонения, които са свързани с характера и начина на застрояване. Недопустимо е съставянето на работен устройствен план без да е налице действащ и подлежащ на прилагане ПУП. Възможни са от-клонения в работния устройствен план по отношение на предхождащия го ПУП само ако са налице изброените условия в чл.17. Тези отклонения не могат да бъдат съществени. Те могат да са само в рамките на общите предвиждания на плановете от по-висока степен.
Законодателят е установил процедура по изработването и одобряването на ПУП. Базата за изработването на ПУП е кадастрална карта, която е съставена и одобрена по реда на ЗКИР. Изработването и одобряването минава през няколко етапа. На първо място е изработването на задание и на основа, която се нарича опорен план(чл.125). За да се стигне до крайния резултат се създават два проекта - предварителен и окончателен.
Решението за одобряване на предварителния план за територии над 3 квар-тала се съобщава в Общината чрез обявление и публикация в местния печат. Окончателния изработен проект се съобщава на заинтересованите чрез обявление в неофициалния раздел на Държавен вестник. Ако територията е под 3 квартала, се уведомяват лично заинтересованите. За да се гарантира правото на защита на ин-тересите на гражданите ЗУТ предвижда възможност за излагане на възражения по проекта за ПУП. Тази възможност има още една цел - да се създадат предпоставки за ограничаване още в този ранен етап на незаконното строителство.
Освен възможността за възражения законодателят е създал процедура за съгласуване със заинтересовани държавни органи и ЮЛ. Съгласуването в различни случаи може да бъде и възможност и задължение. Съгласува се със 1.заинтересова-ните специализирани административни органи; 2.със съответните контролни органи и 3.с експлоатационните дружества (дружества,които са длъжни да осигурят инфраструктурата на съответната територия).
Обобщената информация след съгласуванията и възраженията, заедно с проекта се изпраща на Общинския експертен съвет, който се произнася по цялата преписка. При градовете с население над 100 000 души,поради високия обществен интерес и значимост за устройството на територията на цялата държава, плановете подлежат на разглеждане и приемане от Националния експертен съвет. От текста на ЗУТ не става категорично ясно дали решенията на този орган подлежат на оспорване или не.Тази неяснота идва от редакцията на чл.128,ал.8 и чл.19.
ПУП се приема с решение на Общинския съвет по доклад на кмета, ако е за територия по-голяма от 3 квартала. Ако се изработва план за територия до 3 квартала, то тогава приемането става със заповед на кмета,срокът е до 1 месец от произнасянето на експертния съвет. Заповедта на кмета се съобщава на заинтересованите лица по реда на ГПК.
В чл.131 законодателят е установил кой може да има качеството “заинтересован” по смисъла на този закон. Това са собствениците и носителите на вещни права не изобщо, а според данните от имотния регистър. Техните имоти са пряко и непосредствено засегнати от предвижданията на ПУП. Непосредствено засегнати са тези имоти, които са предмет на самия план, съседните имоти и имотите през улицата.
Решенията и заповедите на съответните органи влизат в сила 1.от датата на одобряване, ако не подлежат на обжалване и 2.след изтичане на срока за обжалван, ако не са били обжалвани. За редица решения е предвидена окончателност. Влизането в сила в този случай е в момента на постановяване на решението.
С цел ускоряване на процедурата и ускоряване на гражданския оборот се допуска проектиране и строителство въз основа на т.нар. план-извадка. Това е извадка от окончателния проект за ПУП. По този начин се ускорява процедурата за фактическо започване на строителство.
Условията за изменение на ПУП са установени в чл.134. Новото е извеждането на преден план на отношенията между собствениците и съсобствениците, наличието на предварителен договор за уреждане на техните взаимоотношения. Независимо от водещата роля на собствеността тук, в предварителния договор не могат да се установяват съгласия или текстове, които противоречат първо на закона и второ на плановете от по-висока степен. ЗУТ установява нова забрана в сравнение със ЗТСУ. Тя се състои в това, че ПУП, приет на национално ниво от Националния експертен съвет, не могат да се изменят за период от 5 години. Изменението става при спазване на съответна процедура. Първо се подава писмено заявление до кмета с приложения, които доказват необходимостта от изменението. Кметът допуска с писмено предписание изработването на проект. Главният архитект на Общината се произнася по законосъобразността на писменото заявление. Накрая следва писмено предписание на кмета, което е юридически акт, който открива възможността за фактически действия.