7. Информирано съгласие на пациента.

Юридическото понятие информирано съгласие се използва в ЗЗ, като от чл 85, 86, 87 – са регламентирани предоставянето на информация, процедурата, вземането на съгласие при принципни хипотези при дееспособни и недееспособни лица. Понятието в цялата си съвкупност съдържа 5 елемента: - фактическо предоставяне на информация
предоставяне на информацията по начин, даващ възможност н пациента да я разбири.
Приемане на информацията от пациента, така че да е възможно нейното осъзнаване
Изследване от страна на лекаря дали пациентът е придобил нужната за него компетентност по въпроса
Даване на съгласие от страна на пациента
Тези 5 елемента са във взаимовръзка помежду си и липсата на някой от тях ще доведе до правните последици, че е извършено действоие без вземане на необходимото информирано съгласие.
Фактическото предоставяне на информацията по ЗЗ е задължение на лекаря, като имаме два етапа на предоставяне:
преди интервенцията
по време на медицинската интервенция или по време на лечението
Преди интервенцията медицинският специалист е длъжен да изясни на пациента заболяването му, лечението, прогнозите. Хипотезите са: ако лицето е недееспособно медичинският специалист дава информация на законните му представители, като ако лицето е непълнолетно се дава информация и на него и се изслушва мнението му. Друга хипотеза е когато лицето се нуждае от спешна помощ – информация може да не му се даде, а да се извърши интервенцията, ако трябва да се спаси животът му, а в същото време лицето не е в състояние да възприема. Формата за даване на информация е устна, с изключение на хирургичната интервенция. При хирургичната интервенция информацията е писмена. Лекарят трябва да задава допълнителни въпроси, за да разбири дали лицето разбира информацията. Принципното съгласие е устно, с изключение на случаите в ЗЗ, чл 88 и 89, когато трябва да е писмено – при хирургична интервенция, при използване на методиу, които отнемат съзнанието и в случаите на използване на редки методи.
В специалните закони се дават специални хипотези на информираното съгласие: Закон за трансплантацията – съгласието винаги е писмено и има изискване на нотариална заверка, Закона за лекарствените продукти – при клинично изпитване на лекарставне форми. При мълчаливо съгласие – презумпция за съгласие – то на пректика е липса на противопоставена на пациента при извършване на интервенция. Не е уредено изречво в закона, но в практиката се възприема, тъй като при някои интервенции е ясно, че пациентът зане, информиран е и си е дал съгласието.
По време на интервенцията и по време на лечението – чл 92 ЗЗ – изрично е указано лекарят да дава информация на пациента по време на започнало лечение или по време на неговата хоспитализация.
Длъжен ли е лекарят да каже всичко – чл 92 ЗЗ – пациентът изрично може да откаже да получи информация от лекаря отнвосно здравето си – писмено.