7. Устройствено планиране на територията. Устройствени схеми. Устройствени планове.

По ЗТСУ съществуваше усложнена система за планиране. Тя обхващаше няколко вида планове от различна степен. Сега тази система е отпаднала. Повечето категории планове нямат аналози в новия ЗУТ. По сега действащото законодателство устройственото планиране се осъществява чрез устройствени схеми и устройствени планове.
Устройствените схеми се разработват в териториален и тематичен обхват. Те са уредени в чл.99 от ЗУТ. Правят се устройствени схеми за цялата страна, за територията на една или две или повече области и за група съседни общини. В тематичен план устройствените схеми се разделят на комплексни и специализирани. Комплексните устройствени схеми обхващат взаимната обвързаност на различните елементи от територията. Специализираните устройствени схеми решават отделни устройствени проблеми. В тях се съдържат информация и предвиждания за териториалното разположение на обекти с важно стопанско значение. Това са обекти от национално, регионално или областно значение. Националната устройствена схема съдържа в себе си при-нципите на планиране, целите и задачите на устройството на територията и общото социално-икономическо развитие. Районните устройствени схеми определят основните параметри в развитието на цялата икономика. В тях се съдържат данни и предвиждания за общата структура на територията и за развитието на системата от населени места.З аконодателят е предвидил, че устройствените схеми от различна степен нямат самостоятелно и непосредствено инвестиционно значение. Това означава, че от тях не произтичат конкретни права и задължения за конкретни правни субекти. На тяхната основа не могат да се започват отчуждителни и обезщетителни процедури. Те не са основа за уреждане на отношенията между участниците в строителството.
Устройствените планове са уредени в Глава VІ на ЗУТ.Те са два вида: общи и подробни.