6. Понятие за професионална етика в медицинската професия.

Възникване на понятието - за пръв път този въпрос се представя през 18 век във Фр, когато се осъжда лекар затова, че е изпратил покана за доброволно плащане срещу дължимата услуга на пациент, на който е излекувал заболяване, което посочва в кореспонденцията – Фр приема норма в ГК и НК. В Б – я през миналия век още в 20 – те години нормата намира място в Закона за народното здраве и специална наредба към Закона за борба с венерическите заболявания.
Сега в Б- я ЗЗ, НК:
Нк – чл 145 – издаване на чужда тайна , опасна за доброто име на някой, която трябва да бъде узната във връзка с медиценската професия на извършителя и жертвата трябва да поддържа тезата и за изразява мнение, че това е навредило на доброто му име.
ЗЗ – дава най – прецизнана уредба - специален раздел за защита на данните, свързани с лечението. Изброени са подробно лицата, които могат да боравят с документация и данни, на кого могат да ги предоставят, Закона за защита на личните данни чл 2 – данните на пациента са лични данни по смисъла на закона и лицата, които разполагат с тях, са длъжни да се рагистрират като администратори на лични данни. Кодексът на професионалната етика, , приет от съсловната организация и публикуван в ДВ – чл 54 от него, също задължава лекаря да опазва тайната на пациента.
Правни последици:
НК
Останалите закони – водат до административно – наказателна отговорност - в ЗЗ и в ЗЗЛД се предвиждат глоби, а според Кодекса на професионалната етика е възможно да се наложи от съсловните организации т. н наказание за нарушаване на етиката, като тези наказания наподобяват административните – глоба плюс лишаване от право за упражняване на определена професия плюс възможност да се търси деликтна отговорност по общия ред.
Изключение от противоправността на деянието
ЗЗ – задължение на лекаря да съобщава незабавно на някои институции при откриване на заразно венерическо заболяване или при съмнение за криминалин аборт.
ЗЗ - ако прокуратура и следствени органи изискат информация, лекарят е длъжен да я разкрие. Когато лекарят е експерт по делото, не се счита , че той разкрива тайна.
Съществува възможност на пациента да упълномощава трето лице да получи информацията от лекаря. Това положение за пръв път е уредено в Националния рамков договор преди няколко години – пълномощно, писмено с нотариална заверка на подписа.
Небрежност при издаване на професионална тайна
публикуване в медицинска литература лични данни на пециент, негови снимки, без да се вземат мерки за неидентифициране.
Невземане на мерки по подреждане и съхраняване на документацията във вид, недостъпен за трети лица
Ако лекар вземе мерки за конфиденциалност, но те не са достатъчни
В електронното пространоство – по небрежност, поради невзети мерки в предоставянето на информация чрез интернет
Обмен на масиви с информация между държавни органи, обмен на донори и реципиенти