62. Персонална инюрия. Противоправно уреждане на чужда вещ.

Персоналната инюрия и противоправното увреждане на чужда вещ са видове деликти.

1) Injuria (посегателство над личността) – посегателство върху телесна неприкосновеност на римския гражданин. Има три вида според 12 таблици:

- членовредителство (най-тежката), свързано с приложението на талиона; ако не се постигне споразумение за откуп, то потърпевшия може да нанесе същото над извършителя;
- строшаване на кост
- нанасяне на удар; свързани с парична глоба.

Преторското право разширило Injuria– вече влизали и посегателствата върху личната чест и моралните блага на човека; искът – actio injuriarum aestimatoria, по силата на който се определя глобата (от заклетия съдия). Сула издава lex Corneliа de injuriis – нанасянето на удари, рани, насилствено проникване в чждо жилище се преследвало от публичен ред пред questiones perpetuae, но наказателното преследване и получаването на глобата оставали право на потърпевшия. По време на империята Injuria станало публичноправно престъпление.

2) Damnum injuria datum (противоправно увреждане на чужда вещ) – съществуват само отделни случаи на увреждане – lex Aquilla – убийство на роб или животно предвижда делинкевентът да заплати най-високата парична стойност, която са имали през последната година; унищожаване или повреда на друга вещ – заплащане стойността от последния месец. Предпоставки: увреждане на вещ (damnum), при това неправомерно (injuria datum) – тогава когато нарушителят проявява каквато и да е culpa. Повредата трябва да е причинена чрез телесно въздействие върху самата вещ. По-нататък се установило, че може и косвено.

<< Назад към Лекции по Римско частно право