55. Дружество.

Консесуален договор, по силата на който две или повече лица се съгласявали да поставят нещо в общо владение, за да постигнат позволена от правото цел, състояща се в реализирането на материални облаги.

1) Елементи
- Съгласие
Съгласие на страните да образуват дружеството – не се изисквала някаква тържествена форма. Допускането на нов съдружник ставало само със съгласието на всички останали съдружници. (Улпиан: съдружникът на моя съдружник, не е мой съдружник).

- Апорт
Съдружникът можел да внесе като апорт собствеността или ползването на определени вещи, както и само със своя труд.

- Цел
Тя трябвало да бъде позволена от закона.

- Участие на съдружниците в дружествените печалби и загуби
Определяло се в разпоредбите на дружествения договор, а ако не е било определено – те се разпределяли по равно между всички съдружници.

2) Права и задължения на съдружниците
- Да извършат обещания апорт;
- Могат да сключват сделки в кръга на дружествената дейност;
- Отговаряли за своята небрежност и умисъл (в класическото право; при Юстиниан отговорността била намалена).

3) Отношения с трети лица
Дружеството не било юридическо лице, сделките на всеки съдружник пораждали задължения само за него. Затова третото лице, с което той сключва сделка може да предявява искове само към него. Юстиниан дал възможност това да се промени – но само до толкова, колкото останалите съдружници се били обогатили от сделката с третото лице.

4) Прекратяване на дружествения договор
- Ако един от съдружниците почине;
- Когато се постигнела дружествената цел;
- Когато стане ясно, че постигането й е невъзможно;
- По волята на страните;
- При едностранен отказ от него (с предварително предупреждение);
- При изтичане на уговорения срок, ако има такъв.

<< Назад към Лекции по Римско частно право