44. Погасяване на облигационното отношение независимо от изпълнението.

1) Компенсация
Погасяване на две насрещни задължения до размера на по-малкото. Веднъж извършена, компенсацията считала задълженията за погасени до размера на по-малкото от момента, в който и двете са били изискуеми.

>> най-напред се узаконила компенсация при исковете, които един банкер водел срещу своя клиент;
>> по-късно: исковете, които правоприемникът на един несъстоятелен длъжник, предявявал срещу длъжниците на последния;
>> при задължения, при които размерът на това, което се дължи, се определял съобразно изискванията на добросъвестността.

В Юстиниановото право компенсацията разширила своето поле на приложение:
>> при наличие на две насрещни задължения, независимо от тяхното основание;
>> при изискуеми и ликвидни насрещни задължения (установени по размер и с настъпил падеж).

2) Новация
Погасяването на облигационно отношение чрез заменянето му с едно ново вербално задължение, което имало същия предмет като старото облигационно отношение, но заедно с това съдържало и някакъв нов елемент.

>> Фактически състав на новацията:
- старо задължение
- нов вербален договор
- нов елемент (нов срок и др.)
- намерение (изискване след Юстиниановата кодификация)

>> Последици от новацията:
- погасяване на старото задължение
- пораждане на ново задължение

3) Опрощаване и други способи за погасяване облигационно отношение
- Плащане чрез бронз и везни

- Акцептилация
Длъжникът по едно задължение, произхождащо от вербален договор, запитвал кредиторът дали е получил дължимото и той отговарял, че е.

- Съглашение да не се търси дългът (неформален начин)

- Невъзможност за изпълнение

- Сливане
Когато качествата на длъжник и кредитор се сливали в едно лице.

- Съгласие за разваляне на договора
При задължения, произхождащи от консесуални договори и се постигане съгласие за разваляне на договора, преди да е започнело неговото изпълнение.

- Прекратително условие и прекратителен срок
При настъпване на прекратителният срок или условие, указани в договора.

<< Назад към Лекции по Римско частно право