42. Фактори, оказващи влияние върху развитието на правната система на европейския съюз

Бъдещото развитие на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ е най-тясно свързано с бъдещото задълбочаване на Европейската интеграция и създаването на единна Европа. Факторите, които оказват влияние върху развитието са:

1. Стабилизирането на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ и излизането на държавите членки от рецесията;
2. Стабилизирането на държави те от Източна Европа и Русия;
3. Постепенно доближаване до изискуемите условия за членство в ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ на държавите кандидати.

Първият въпрос, чието решаване е определящо за постепенното стабилизиране на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, излизането от рецесията на държавите членки и особено на Германия. Геополитическият баланс в Европа се промени основно след обединението на Германия, което нанесе шок на западноевропейската икономика. Стабилизирането на немската икономика ще допринесе до голяма степен за превръщането на континента в едно по-широка, по-обединена и по-сигурна Европа.

Втора необходима стъпка е стабилизирането на държави те от Източна Европа и Русия. Почти всички от тях обявиха намерението си да изградят пазарна икономика. Трудностите на прехода обаче се оказаха по-големи от очакваното. Като цяло има спад в производството. Само страните, които се намират в близост до държавите членки на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ успяха да привлекат инвестиции.

Третият фактор, който играе роля за разширяването на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ са условията, на които трябва да отговарят държавите кандидатки. Те трябва да отговарят на следните условия: да са Европейски държави , да имат изградена пазарна икономика, да бъдат демократични – да са гарантирани основните права и свободи на човека, законодателството им трябва да е хармонизирано със законодателството на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.