3. Правен режим на лечебните заведения.

Уреден е в Закона за лечебните заведения. Сички лечебни заведения са с търговско – провен статут. Те са ЮЛ – търговски дружества и кооперации или ФЛ – еднолични търговци или упражняват свободна професия по смисъла на чл. 1 ал 1 ТЗ. Макар за са търговци по смисъла на ТЗ, те имат специален предмет на дейност, който включва само извършването на мецицинска дейност и търговски сделки единствено за нуждите на пациентите – снабдяване с храна, с лекарства. Първото условие при създаване на лечебно заведение е то да бъде вписано в Търговския регистър като търговец. Законът за лечебните заведения въвежда административно – правен ражим за тяхното създаване, който е два вида – регистрационен и разрешителен. На регестрационен ражим подлажат по – елементарните форми на организация на лечебните заведения – извънболнични. Регистрация се извършва от директора на РЦЗ. На него подлежат болничните заведения и други видове, които имат по – усложнена форма като диализни центрове, диспансер. Разрешението се издава от министъра. Съществува и трети режим – акредитационен. Всяко лечебно заведение, с изключение на индивидуалноте и груповите амболаторри подлежат на процедура на оценка на качеството. След като получи актедитация и оценка лачабното заведение получава правото да се финансира от Здравната каса и други възможности, които са екстри към лечебната дейност.
1 – Заведения за извънболнична и двоболнична помощ
2 – Заведения за болнична помощ
3- Смесен вид
1 – амболатория за индивидуална практика
- за групова практика
- медико – стоматологичен център
- диагностично – консултативен център – ДКЦ
- лаборатории
2 – болница за активно лечение
- за долекуване
- за рехабилитация
- за долекуване и рехабилитация
3 – хопсис
- дом за медико – социални грижи
- диспансер
- диализен център
- тъканни банки
- трансфузионна хематология
- център за спешна мед. помощ
Особености:
Амболатория – за индивидуална практика, собственикът е ФЛ, лекар или стоматолог. Разделят се на 2 вида - за обща медицина – джи пи
за специална медицина – по специалност – кардиолог, психиатър
Еднолични търговци – ЕТ, упражняващи своб професия.
Амболатория за групова практика – обща медицина – джи пи
специализирана групова практика. Търговско – правният статут е различен – ЮЛ, тъй като се създава от 2 или повече лица лекари или стоматолози.
Медицински център – винаги е ЮЛ – търгов друж, кооперация, собствениците не е нужно да имат медицинско образование, но трябва в него да работят поне трима лекари с 3 различни специалности:
1 – медико – стоматологич
2- медицински
3 – стоматоло„гичен
ДКЦ – най – сложен – ТД, ЮЛ, Няма значение соб да има медицинско образов или не, но тр да има на трудов договор поне 10 лекари с 10 разл специалности, тр да има на разположение - може и вътрешни структури, може и на основа сключен договор с други институции – апаратура за образна диагностика – скенер, рентген, лабораторна диагностика.
Лаборатории - 3 вида
1 – медико – диагностична – биологични и клинични изследвания
2 – зъботехнична – изработване на помощни средства
3 – ортопедична – изработ на помощни ортопедич средства
Също е ТД
Всички заведения за болнична помощ сда ТД
Болница за активно лечение – 2 вида
1 – многопрофилна – МБАЛ – минимум 4 отделения в 4 разл специалност
2 – еднопрофилна – специализирана
Законът въвеждя специална управленска структура, съответстваща на ТД. Управител или изпълнит. директор – да са лекари – икономисти със следдипломна квалификация Здравен мениджмънт или Икономика на здравеопазването и да имат трудов стаж
Болница за долекуване – същото важи, но лицата пациенти се изпидват от първия вид и се изпращат във втория за продълж на лечението в по – лека фаза.
Болница за рехабилитация – същото важи. Изв се рехабилитационна дейност, физиотерапия.
Хосписи – лечебно завед за лица с хронични инвалидизиращи заболявания и медико – социални проблеми. Ръководител може да е лице с всеки вид медицинско образование. Може да е мид сестра, фармацевт.ЮЛ и няма значение в чия собственост
Дом за медикосоциални грижи – пац са с хронични заболявания и медико – социални проблеми, всеки с мед образование може да ръководи. ТД, но когато пациенти са деца – може само ДС – държ соб.
Диспансер – издирване на болни лица, лечение при 4 типа заболявания – онкологично– ракови, кожно – венерически, белодробни, психиатрични. ТД, само психиатр диспансер със стационар е ДС.
Център за спешна помощ и за кръвопреливане са ДС.
Всички останали са ТД.
Законът за лечебните заведения съдържа глава 13 – режим на приватизац на държ и общински заведения. Година по късно е отменен и такава глава сега изобщо няма и изобщо няма уредба за приватизация.