38. Договорът от Маастрихт

Договорът за ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ е подписан окончателно на 07.02.92 г. в Маастрихт от държавните глави на държавите членки. Структурата на Договора е обособена в две насоки:

1. Трите съществуващи общности не са формално разширени или изменени;

2. Той създава съюз между държавите членки, който юридически е отделен акт от общностите, но е съобразен с тях и обвързан в много области.

След създаването на европейската общност това е Договорът, който урежда най-значимия етап в развитието на Европейската интеграция. В рамките на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ се предвижда съществен икономически напредък и увеличаването благополучието на народите на държавите членки, социалното развитие, разкриването на работни места и др. Договорът предвижда нови съвместни дейности в ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ в областта на външните отношения и сигурността, на вътрешните работи и правосъдието. Той предвижда процедура и срокове за създаването на икономически и валутен съюз, чиято цел е създаването на единна валута – ЕКЮ. Тя трябва да бъде контролирана от единна централна банка в качеството на независима институция, свободна от политически контрол. Политиките на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ съгласно Договора следва да се разширят в следните области: транспорт, интересите на потребителите, изследване и технологии, промишленост, околна среда и др. В областта на външните отношения и сигурността Съюзът ще осъществява обща, съгласувана политика. Друга обща политика, предвидена в Договора е в областта на вътрешните работи, правосъдието и емиграцията с цел да бъде засилена защитата на гражданските права и правата на човека като цяло.