37. Престация. Понятие и класифиционни критерии.

Облигационното отношение имало за предмет дадено действие или бездействие на длъжника.
Означава се с термините:
- dare - прехвърлянето на собственост или на друго вещно право;
- facere - други дейности извън прехвърлянето;
- praestare - в най-общ смисъл означава всяко действие или бездействие; в по-тесен - поръчителстване.

Изисквания към престацията, за да бъде тя действителна:
>> Престацията преди всичко трябва да бъде възможна (Целз: "Недействително е задължението за невъзможни неща").
>> Тя трябвало да бъде още и определена или поне определяема - недействително било задължението да се построи къща, без да е указано къде и каква.
>> Изисквало се предметът на задължението да представлява оценим в пари интерес за кредитора.
>> Престацията трябвало да бъде позволена от правния ред.