34. Европол

Съгласно подписаната през 1995 г. и влязла в сила през 1998 г. конвенция Европол е създаденото Европейското полицейско сътрудничество в съответствие с Договора за ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, с цел предотвратяването и борбата с тероризма, незаконния трафик на наркотици и други престъпления с международнен характер, включително и някои аспекти на митническо сътрудничество за организирането на полицейска система в ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. Европол притежава юридическа персоналност. Той разполага със следните структурни органи:

1. Управителен съвет, който включва по един представител на всяка държава член, като приема решения с квалифицирано мнозинство от 2/3, ако не е предвидено друго;

2. Директор, назначаван с единодушие от Съвета след консултации с Управителния съвет за период от 4 год., като може да бъде преизбиран само веднъж. Той и двамата му заместници могат да бъдат освободени от длъжност от Съвета, който приема решение с квалифицирано мнозинство от 2/3;

3. Контролен съвет;

4. Финансов контрольор;

5. Финансов комитет.

Седалището на Европол е в Хага.

Според Комисията относно членството на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 1990 г. у нас се наблюдава значително увеличение на организираната престъпност, включваща търговията с жени, рекета, изнудването, търговията с наркотици и др. Комисията счита, че на този етап координацията на ЦСБОП към МВР с другите органи - Министерство на правосъдието, Министерство на финансите, митниците е слаба. Комисията не счита, че на територията на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ има терористична дейност, но данните доказват, че терористите използват територията на страната като транзит, за което следва да се вземат необходимите мерки.