31. Механизъм на ДДС. Начисляване на данъка. Данъчен кредит. Право на приспадане на данъчния кредит.

Данъчно събитие – когато е налице условие за начисляване на ДДС – осъществена е доставка (чл.7 –10) : -всяка лизингова вноска; -деня на издаване на данъчна фактура или деня на плащането (което е първо).

Стока
Чл. 7. (1) Стока по смисъла на този закон е всяка движима и недвижима вещ с изключение на парите в обращение като законно платежно средство.
(2) Стока по смисъла на този закон е и: електрическата енергия, газът, водата и топлинната енергия.
Приравнени на доставка на стока
Чл. 8. За доставка на стока за целите на този закон се счита и:
1. прехвърлянето на правото на разпореждане със стока по силата на договор, по който се плаща комисиона за продажбата или покупката;
2. когато данъчнозадължено лице действа от свое име и за чужда сметка за доставка на стоки, се счита, че то е получило и предоставило стоките;
3. (доп. - ДВ, бр. 111 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) безвъзмездното прехвърляне на собственост върху стока или други вещни права върху стока; не е налице доставка на стока при безвъзмездно предоставяне на стоки с незначителна стойност с рекламна цел за целите на независимата икономическа дейност на лицето;
4. прехвърлянето на право на собственост или друго вещно право върху стока вследствие на искане или акт на държавен или местен орган или на основание на закон;
5. (доп. - ДВ, бр. 109 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) предоставянето на стоки за лична консумация на собственика или за консумация от работници и служители, с изключение на случаите по чл. 6, ал. 4.
Услуга
Чл. 9. Услуга по смисъла на този закон означава всичко, което има стойност и е различно от стока и пари (в обращение като законно платежно средство).
Приравнени на доставка на услуга
Чл. 10. За доставка на услуга за целите на този закон се счита и:
1. продажбата или прехвърлянето на права върху нематериални активи;
2. поемането на задължение за въздържане или неупражняване на действия или права;
3. извършването на услуга по силата на договор, по който се плаща комисиона за извършването или получаването на услугата;
4. когато данъчнозадължено лице действа от свое име и за чужда сметка за извършването на услуги, се счита, че то е получило и оказало услугите;
5. извършването на услуга вследствие на искане или акт от или от името на държавен или местен орган или на основание на закон;
6. (доп. - ДВ, бр. 111 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) безвъзмездната доставка на услуга; не е налице доставка на услуга при безвъзмездно извършване на услуги с незначителна стойност с рекламна цел за целите на независимата икономическа дейност на лицето;
7. всякакъв физически и интелектуален труд (включително обработка в смисъл на производство, строеж или монтаж на материален актив със суровини и материали, отдадени от възложителя в разпореждане на изпълнителя);
8. услугите на посреднически агенции за освобождаване и наемане на персонал;
9. предоставянето на услуги за лични нужди на собственика или за нуждите на работници и служители, с изключение на случаите по чл. 6, ал. 4;
10. извършването на услуга от държател/ползвател по ремонт и/или подобрение на нает или предоставен за ползване актив.

За да може да се ползва данъчен кредит (да си възстановим парите от ДДС сметката) освен трите условия е необходимо получателя да е регистриран по ДДС и да имаме данъчна фактура.
ДДС се внася в момента на плащане на стоката като се отнася в отделна ДДС сметка. Ако е изряден прекия доставчик и неговия доставчик има право на данъчен кредит.
Условия за приспадане на данъчен кредит:
-получателя на доставката да е регистриран по ДДС към датата на възникване на събитието;
-данъка да е начислен от регистрирано по ЗДДС лице (от доставчика);
-доставката да е облагаема;
-ДДС да е начислен и внесен в републиканския бюджет;
-стоката да се използва за други облагаеми доставки (да не е краен получател);
-получателя да притежава данъчна фактура.
Съществува специален ред за отчетност на доставките.