30. Свобода на движение на стоки, услуги, капитали и хора

В Договора за европейската общност се съдържа правната уредба на свободното движение на стоки, която предвижда създаването на митнически съюз, който обхваща цялата търговия със стоки и включва забрана за мита върхуу вноса и износа между държавите членки на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. Митническият съюз се изгражда посредством премахването на митата между държавите членки и създаването на обща митническа тарифа. Митата върхуу вноса и износа, които са в сила постепенно се премахват в съответствие с графика и етапите предвидени в Договора за европейската общност. Държавите членки са се договорили постепенно да въвеждат обща митническа тарифа от 1957 г. за развитието на международна търговия и посредством споразумения, които ще намалят митата в резултат на създаването на митнически съюз между тях. При осъществяването на задачите в това отношение Комисията се ръководи от необходимостта за развитие на търговията с трети страни, подобряването на условията на конкуренция, вземане на мерки, с които да се предотврати изкривяването на условията на конкуренция между държавите членки по отношение на готови изделия и др. Според Комисията свободното движение на стоки може да се постигне само като се премахнат мерките, които осигуряват търговията - не само митата и количествените ограничения, но и всички мерки с равностоен ефект, независими дали са насочени към вносни или местни стоки.

Изискванията спрямо РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ по повод молбата и за членство в ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ бяха: напълно приемане и прилагане на действащите актове на Общността, които са свързани със свободното движение на стоки; укрепване на административните структури за стандартизация; изясняване на бъдещия статут на Комитета по стандартизация и метрология; изясняване дали РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ се съобразява с принципа на взаимното признаване и др.

Свободното движение на хора е предвидено в Договора за европейската общност. В него се установява едно от основните права - свободно движение на работници. Това право изисква премахването на всякаква дискриминация, основаваща се на националността на работниците от държавите членки, относно условията за наемане на работа, възнагражденията и др. условия на труд.

Според изискванията на Комисията в българското законодателство следва да бъдат включени разпоредби за влизането и семействата на работещите, премахване на ограниченията и отказ за даване на разрешение за работа и др.

Правото на установяване на територията на държава членка на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ включва постепенното премахване на ограниченията върху свободата за установяване на граждани на една държава членка на територията на друга държава членка.

Съгласно Договора за европейската общност за услуги се считат дейности, които се осъществяват срещу възнаграждение, напр.: дейности от промишлен или търговски характер, дейности на занаятчии или свободни професии. Лицата имат право да предлагат услуги, независимо от това на територията на коя държава членка се намират, при същите условия, които се предоставят на гражданите на съответната държава. Характерна черта на свободата на движение на услуги е, че тя се основава на забраната за дискриминацията на основите на националността.

По отношение на свободното движение на капитали и плащания нормите на правото на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ изпълняват по-скоро координираща, а не нормативна функция. Разпоредбите в Договора за ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ предвиждат постепенното премахване на всички ограничения върху движението на капитали и плащания, както между държавите членки, така и между тях и трети страни.

Изискванията спрямо РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ за членство в ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ включваха законодателство, гарантиращо чуждестранните капитали и инвестиции, премахване ограниченията за придобиване на недвижими имоти от чуждестранни лица, премахването на съществуващите административни и процедурни трудности при регистрацията на дружества.