2. Възникване и развитие.

Разлика от подобни дисциплини.
В Б - я в началото на двайсти век доктрината и юриспруденцията са били доста развити в тази сфера, но учените, които са се занимавали с тези въпроси, са били съдебни медици, а не уристи, но въпреки това техните учебници и сега се ползват. Професор москов е слажил основите на Медицинското право в Б – я. Законодателството е било в апогея си. 29 г.- Законът за народното здраве – съвършен и прецизен. Тогава НК е уреждал почти същите престъпления,каквито и сега. Има конкратни правни норми – защите срещу шарлатанството в медицината. Сега се казва неконвенционални методи, уредени са, но защита няма.
Съдебната практика е развита. 40 – те е закрита от ВАС частна болница с експертиза.
В света:
Исторически аспект –в Римското право получава широко развитие, уреден е статутът на лекаря, отн лекар – пациент, статутът на зародиша.
Характеризира се с различна насоченост в защитата на субектите. В Стария Рим се отдава предпочитание защитата правата на пациентите - благородници. При смърт на пациент в резултат лекарска грешка лекарят заема местото на роб, ако пациентът е бил роб. Атина – законодателството минава в защита на лекаря - освободен от военн повинност, при случай на задържане и мярка за неотклонение - парична гаранция, с мотива, че неговите познания са нужни на обществото.
Разлика с други учения и дисциплини
Медицинската етика и деонтология - в медицинските факултети. Разлика и прилика. При професионалната етика и деонтология - наука за професионалния дълг, изучаваните норми са свързани с морала, етиката и не са правни.
Формират само вътрешното убеждение и мотивация на адресатите.
Правните норми- по силата на своята задължителност под страх от сдържавна принуда. Етичните норми се пре„връщат в правни, ако законодателят ги регламентира.
Биоетиката- с по - широк обхват, касае не само отношуенията лекар – пациен, но обхваща генно инженерство, опити върху животни, влияние на околната среда върху човешкото здраве.
Развитие по света в момента – учебна дисциплина, задължителна по цял свят.