29. Правна уредба на политиката на европейския съюз

Държавите членки в рамките на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ осъществяват сътрудничество в много области, което е уредено в рамките на общи, усилващи се и нови политики от нормите на правото на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. Най-значими в това отношение са Договорът за европейската общност, Маастрихтския договор, Амстердамският договор, ЕЕА и др. От съществено значение за развитието на интеграцията и на политиките в рамките на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ е изграждането първоначално на общ, а по-късно и на вътрешен пазар, които имат различно съдържание. Изграждането на общ пазар е било свързано с разработването на единна митническа тарифа, уреждането на свободното движение на лица, стоки, услуги и капитали, провеждането на обща селскостопанска и вътрешно-търговска политика и др. В рамките на европейската общност през 80-те години възниква необходимостта от премахването на вътрешните граници и пречките за създаването на вътрешен пазар с цел по-нататъшното развитие на икономическата интеграция между държавите членки. В това отношение през 1985 г. Комисията предоставя на Европейският съвет “бяла книга за изграждането на вътрешния пазар”, в която се предвижда премахването на физическите, техническите и фискалните пречки пред изграждането на вътрешния пазар. През 1986 г. се приема ЕЕА, който възприема понятието “вътрешен пазар” като пространство без граници, в което се осигуряват свободите на движение.