29. Правен режим на данъка върху превозните средства. Обща характеристика. Субекти. Обекти на облагане.

Уреден е ЗМДТ. Облагат се 3 категории ПС: -сухопътни; -плавателни; -въздухоплавателни.
Сухопътни – ПС регистрирани за движение по пътната мрежа в РБ.
Кораби – вписани в регистри на българско пристанище (без значение чия собственост са).
Въздухоплавателни – вписани в държавния регистър на РБ за гражданските въздухоплавателни средства.
Субект – само собствениците.
Освобождаване от данък, облекчения, привилегии.
Освободени от данък са ПС със специален режим на движение – МВР, НС, пожарна, линейки на червения кръст, ПС на чужди дипломатически и консулски представителства в условие на взаимност, триколките на лица с намалена трудоспособност от 50 – 100%. На тях са освободени и МПС до 100 к.с. и 1800 куб.см. Новият собственик не плаща данък, ако вече е платен от предишния.
Облекчения – 50% намаление
-за ПС до 100 к. с.с действащи катализатори;
-автобуси, влекачи с екодвигатели.
Плаща се само 10 % от данъка на автобуси за обществен превоз по редовни автобусни линии в градове, слабо населени планински места, гранични райони, които се собсидират от общината и не се ползват за други цели.
Деклариране – в 2 месечен срок от придобиването на ПС, по адрес на приобретателя или седалище на Ю.Л. Наследствено ПС – в 6 месечен срок от откриването на наследството.
Определяне на данъка:
-съобразно мощността, коригиран е коефициента съобразно година на производство; за автобуси – по места за сядане; мотопеди – куб. см.; трактори – к.с., кораби – бруто тона; самолети – излетно тегло.
Данъка се внася на 2 равни части до 31.03. и до 30. 09. Който предплати целия данък до 31.03. – 5% отстъпка. Ако се придобие в средата на годината, данъка се дели на 12 и се умножава по месеци до края на годината. Ако е откраднато МПС се дължи връщане на данъка. Плащането на този данък е условие за пускане на ПС в движение и за минаване на годишен технически преглед.