28. Правен режим на данъка при придобиване на имущества. Обща характеристика. Субекти. Обекти на облагане. Деклариране.

В ЗМДТ – пряк, имуществен, пропорционален, еднократен.
Приход на местния бюджет по местонахождение на обекта. Субект на облагане е приобретателя на имуществото.
Допустимо е данъка да се уговори да се раздели между продавач и купувач. В закона са предвидени защитни механизми :
-солидарна отговорност (ако се плаща от двамата);
-поръчителство – ако се плаща от прехвърлителя.
Обект на облагане (автономия):
-движимости;
-недвижимости;
-ограничени вещни права върху недвижим имот;
-превозни средства;
-опростени задължения.
Начин на придобиване – възмездно, безвъзмездно чрез опрощаване на задължения.
Оценка – аналитично на данък- наследство.
Данъчна ставка:
-с оглед начина на прехвърляне;
-за възмездно прехвърляне – 2%;
-за дарение – колкото по – близо до прехвърлителя, толкова по – малък данък;
-без данък – по права линия и между съпрузи;
-между братя и сестри и техни деца – 0,7%;
-на всички останали – 5%.
Освобождаване от облагане - 3 групи:
-с оглед субектите придобили имущество – освобождават се - държавата, общините, червен кръст, здравни заведения, образование (които са на бюджетна издръжка), фондове за пострадали от бедствия, за възстановяване на паметници.
-с оглед на целите – освобождават се от данък дарения с хуманни и общественополезни цели (за лица с трайни увреждания, за технически помощни средства); с хуманитарна цел (за лица с намалена работоспособност); обичайните подаръци (годежен пръстен); в полза на народните читалища; за Ю.Л. с нестопанска цел в полза на обществото.
-с оглед причина за прехвърляне - имущества прехвърлени в изпълняването на закона, придобити имущества в приватизационните дружества, апортни вноски в дружества.
Данъка се внася предварително. Имота се декларира в 2 месечен срок от придобиването му. Данъка се изчислява върху по–високата данъчна оценка, продажната цена или определената от държавния орган (при търг). При укриване се дължи данък в двоен размер от укритото. Привидността на сделката и заобикалянето на закона нямат давност.