27. Правен режим на данъка върху наследствата. Обща характеристика. Субекти. Обект на облагане и оценка на имуществото. Деклариране на облагаемото имущество.

Данък върху наследствата – облага се наследствената маса, с която се увеличава имуществото на наследника. Наследяването е гарантирано от чл.17 ал.1 КРБ. Данъка е обявен в ЗМДТ – приход в общинския бюджет, с много ниско ниво - 0,5% от общинския бюджет. Целта да е обхванат като източник на приход в бюджета.
Субект – носител на правото да получи данъка е държавата, но тя предоставя това право на общините.
Пасивен субект – от Закона за наследниците са наследниците по завещание и наследниците по закон :
-по права линия (низходяща, възходяща);
-по съребрена линия (до 6-та степен);
-преживели съпруг;
Субекта може да се откаже от наследство и по завещание и по закон. Отказа от наследство трябва да е пълен. Не може да се откажем в полза на някого, а наследството се разпределя между всички останали наследници. Отказа е изричен, писмен и се вписва в специална книга в Районния съд.
Обекти – движими и недвижими имоти, права, вземания, ценни книжа, ценности.
Освобождават се от данък имуществата на загиналите за РБ или при изпълнение на служебния си дълг и при производствени аварии. Освобождават се от данък: - имущество завещано на държавата; - общините; - червения кръст; - читалища; - вероизповедания; - Ю.Л. с нестопанска цел, които са с обществена полза; - произведения на изкуството, чиито автор е наследодател или наследник; - неполучени пенсии от наследодателя; - имущество на български гражданин в чужбина, за което е платен данъка там; - обикновена покъщнина (дребен земеделски инвентар), когато тя се наследява от лица по права линия; библиотека, музикални инструменти; - когато две лица са починали непосредствено едно след друго (баща - син).
Наследственото имущество се декларира в 6 месечен срок по местонахождение на откриване на наследството (ако е в чужбина – където е по–голямата част от имуществото му).
За преживял съпруг или живеещи заедно – 6 месеца от деня на откриването на наследството (брат, сестра, низходящи, възходящи). За други – 6 месеца от деня на узнаването.
Когато наследника е лице, което е заченато към момента на откриване на наследството и е живородено – 6 месеца от момента на раждане (този срок е за неговия законен представител).
Когато едно лице по съдебен ред е обявено за отсъствало или умряло – 6 месеца и започват да текат от деня на въвода във владение.
При откриване на друго имущество, декларация се подава 1 месец след откриването. Данъка се определя 2 месеца след декларирането и в 1 месечен срок от определянето се плаща.
Кметовете до 15 число на всеки месец изпращат в териториални дирекции информация за лицата за починалите и техните наследници.
За банкови касети – банката изпраща опис за съдържанието до териториалните центрове. Банкови влогове се изплащат на наследниците при представен документ за платен данък. Ако не е се удържа от сумата на влога.
Размер – данъка е в % като:
-за наследници по права линия и съпруг/а не дължат данък;
-за братя, сестри и техни деца – 0,7% за наследствения дял над 250 000 лв.
За всеки от наследниците данъка се определя самостоятелно съобразно дела от наследството. За останалите – 5% за дял над 250 000лв.
Преди да се определи данъка има приспадане от наследствената маса:
-разходи за погребението – до 1000лв.
-задължения на наследодателя;
-имущество, което сме дарили на държавата, общината и т.н. преди да подадем данъчна декларация. Тя може да се подаде от всички, но обикновено се подава от един, като от нея се ползват всички наследници.
Оценяване на имуществото:
-недвижими имоти - по данъчна оценка;
-чужда валута и ценни метали – по курс на БНБ към откриване на наследството;
-ценни книжа – по пазарни цени или по номинална стойност;
-МПС – цена за нови плюс % овехтяване или по застрахователна стойност.
Когато няма отказ от наследство, то се счита за прието и данъка за него се дължи от момента на откриването му (след 6 месеца) плюс лихвата за изминалия период.