26. Правен режим на данъка върху недвижимите имоти (ДНИ). Обща характеристика. Субекти. Обекти на облагане и данъчна оценка. Деклариране на имота. Размер на данъка. Внасяне на данъка.

ДНИ е известен като данък – сгради. Познат е от древността като “Данък на огнището”. С този данък се облагат лица, които имат сгради, вили, дворни места, тъй като те имат изгоди от притежаваните имоти. ДНИ е уреден в ЗМДТ. Пряк данък, имуществен, пропорционален, годишен, приход на местния бюджет – общината, в която се намира имота. Субекти на облагане са собствениците на недвижими имоти. Има 4 изключения – субект е:
-собственикът на постройка, върху държавен или общински поземлен имот;
-ползвателят, в чиято полза е учредено вещно правото на ползване (с нотариален акт);
-ползвателят на който е учредено право на ползване – концесия (концесионер);
-ползватели на реституирани имоти, които са възстановени на собствениците, но не могат да се използват от тях (за срок от 5 г.)
Обект на облагане – недвижими имоти (сгради, поземлени имоти, застроена площ и прилежащи площи от земеделски и горски земи.
Данъка е 1,5/1 000 от данъчната оценка. Данъчната оценка е създадена с оглед осъществяване на данъчното облагане. Тя се съставя всяка година (важи от 01.01 до 31.12.) като за да се състави се използват данни от декларации или документи за придобиване. Използват се около 100 критерия (район, местоположение, населено място, инфраструктура…)
Съществуват 2 основни групи облекчения:
І – освобождаване от данък; ІІ – плащане в намален размер. Всяка от групите има и подгрупи.
І Освободени от данък са:
– всички имоти с данъчна оценка до 1 400лв.са освободени от данък (от 2006г.)
-имоти на държавата, общините, читалища, червен кръст, висшите училища и академиите, използвани за учебен процес и научна дейност. Ако имотите се ползват за стопанска цел – за тях се плаща данък (ресторант в университет).
-сгради на чужди държави (изискване за взаимност между двете държави).
-обекти за обществени нужди (паркове, музеи, молитвени домове на законните вероизповедания).
-обслужващите имоти и сгради – стопански постройки на земеделски производители, гаражи, трафопостове и временни сгради, които обслужват строителство на обекти до завършването им.
-за сгради вредни или обявени за опасни, за само срутване – за срок то 5г.от момента на определяне на сградата за опасна
-реституирани имоти за 5г., ако през този период не могат да се ползват от собствениците им.
ІІ В намален размер:
-имот, който е основно жилище (§1 т.2) - използван от собственика и семейството му през преобладаващата част от годината. Ако има няколко – посочва се едно. Намалението за основно жилище е с 50 %.
-основно жилище на лице с намалена работоспособност над 50 % - ползва 75 % намаление.
За ползване на привилегиите трябва да се подаде еднократно данъчна декларация в съответното звено в общината в 2 месечен срок от възникването на събитието.
Данъка се дължи на 4 вноски от 01.02. до 31.03.; до 30.06.; до 30.09. и до 30.11.
Ако се предплати целия данък (тъй като падежа на всяка вноска е на съответното тримесечие) се ползва 5 % отстъпка.