25. Международни договори, сключени с трети страни

Международните договори, които се сключват в рамките на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, са общопризнат източник на правото на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ и формират част от правната система на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. Те могат да бъдат класифицирани, както следва:

1. Учредителните договори на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ и допълващите и изменящите ги актове - те са перфектни международни договори, които съставляват т. нар. Конституция на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ;

2. Самостоятелно сключваните от държавите членки с трети страни. Тези договори не са обвързващи за ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ;

3. Международни договори, сключвани съвместно от ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ и държавите членки от една страна и трети страни от друга страна. Това са т. нар. смесени договори.

Наред с това се сключват и международни договори от името на трите общности с държавите членки, или договори, сключени от ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ самостоятелно с трети страни. Международните договори, сключени от ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ в рамките на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ могат да се класифицират и по други признаци. Когато като страна участва: ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ самостоятелно с трети страни; ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ и държава членка с трети страни; една от общностите с трети страни; една от общностите и държава членка; две от общностите с трети страни и др.

По предмет на регулиране: международна търговия;, митници, стоки, транспорт и др.

По форма: международни договори в класическата им форма, под формата на размяна на писма и др.

По наименование: договор, двустранен договор, за сътрудничество, търговски договор, международен договор и др.

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ е страна по голям брой многостранни международни договори. Това са договори в областта на международна търговия, на лицензите, стандартите и техническите бариери в търговията и др.

Използват се главно два начина за сключване на многостранни договори: когато ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ сключва договорите самостоятелно без държавите членки и когато договорите се сключват от ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ и държавите членки съвместно.

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ е сключил и голямо количество двустранни договори. Това са договорите сключени между ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ и държавите от Европейската асоциация за свободна търговия; ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ и държави от Източна Европа и ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ и други европейски държави, непопадащи в предходните групи.