25. Изчисляване и удържане на ДОД. Авансови вноски. Деклариране на дохода. Внасяне на данъка.

чл. 38 (2) Данъкът по ал. 1 се удържа месечно от работодателя или възложителя и се внася по реда на чл. 50.
(3) Физическото лице удостоверява пред основния си работодател получения месечен доход по глава седма и платения данък от другите работодатели със служебна бележка. Основният работодател облага сумарния доход на лицето, получен през съответния месец.
(4) Основният работодател преизчислява окончателно данъка върху доходите по глава седма на годишна база до 31 януари на следващата данъчна година независимо дали лицето работи или не по други трудови договори.

Облагаем доход – общия годишен доход, намален с необлагаемите доходи (освободени от облагане доходи, доходи от дейности обложени с окончателен годишен патентен данък, дивиденти и ликвидационни дялове).
Данъчна основа – облагаемия доход, намален с нормативно признатите разходи (разходи, които лицето не е длъжно да доказва, признати от Закона – варират от 10 до 70 %) и предвидените с тях облекчения (дарения).
Определяне на данъчната основа от трудовото правоотношение :
Данъчен автоматизъм – задължава органа на работодателя (счетоводството) да извършва дейността от името на Р/С - всеки месец. В края на годината работодателя прави “изравняване”. Наново се смята данъка за цялата година, при което се удържа още или се връща част от данъка взет през годината.
При двама работодатели:
При втория също се дължат данъци, които се изчисляват от него. След като изтече годината този работодател дава служебна бележка за изпратеното възнаграждение и удържани данъци. Тази бележка се дава на първия работодател, който е длъжен да направи преизчисляване и след събиране на двете възнаграждения се начислява на тях общ данък, който ако е по – голям се удържа от Р/С през януари.
Когато има само доходи от трудово правоотношение декларации в края на годината не се подават. Ако има и друг доход – свободна професия, рента, наем и др., се подава декларация до 15.04. на следващата година. В тази декларация се посочват освен доходите от двамата работодатели и доходите от извън трудови правоотношения. Спадат се нормативно приходните разходи и тогава се прибавя дохода.
По трудовото правоотношение ДОД се изчислява и удържа всеки месец. По извън трудово - в края на годината. Авансово (на тримесечие) се плащат 15 % върху надхвърлящата сума над необлагаемия минимум, като се приспадат признатите разходи. Заплащането става до 15 число на месеца следващ тримесечието.
След изтичане на годината се изчисляват доходите от трудови и не трудови правоотношения. Ако се окаже, че има да се дава се довнася необходимата сума. Доходите от различните източници се сумират отделно (след приспадане на признатите разходи).
Данъка по данъчна декларация се плаща в едномесечен срок от датата на подаване на декларацията (най – късно на 15.05….).
Патентен данък – за определени видове дейности посочени в чл.31 и чл.32 от ЗОДФЛ и облагаем оборот до 50 000лв. За тези дейности е трудно да се установи дохода (обущар). Затова се установява твърд данък, като са определени различни области, в които плаща различен данък (София – Бяла). Може да се извършват две патентни дейности. Тогава по двете дейности се плаща общо по ½ от данъка за всяка от тях (1 дейност - 400лв.; 2 дейност - 20лв. – общо 210лв.)
Патентния данък се внася на 4 части. Ако до 31.01 се подаде декларация и се плати целия данък има 5 % отстъпка.