24. Понятие за вещно право. Класификация на вещите по римското право.

1. Видове вещи според "Институтите на Гай"
а/ Телесни вещи ( res corporales) онези, до които моем да се докоснем ( земята, робът, облеклото, златото и т.н.). Това включва и собствеността, тъй като тя се идентифицира със самата вещ.
б/ Нетелесни вещи (res incorporales) онези, до които не можем да се докоснем - облигациите, наследяването, плодоползването и др.
Делението на вещите според Институтите на Гай е едновременно деление на вещите и деление на имуществените права, имащи за предмет определена вещ.

2. Видове вещи според гражданскоро обръщение

А/ В гражданско обръщение (res in commercio) - res privatae

I. Res mancipi и res nec mancipi
- res mancipi - най-важните елементи от патримониума на древните римски селяни (италийските земи, поземлените сервитути, съществуващи в полза на тези земи, робите, ездитните и впрегатни животни). Те били подчинени на усложнен режим на отчуждаване - mancipatio
- res nec mancipi - домашните животни, които не са ездитни или впрегатни (овце, кози, прасета и др). Непознатите на древните римляни товарни животни (слонове, камили). Могли да се отчуждават само чрез предаване.

II. Движими и недвижими вещи:
- движими вещи (res mobiles) - вещите, които можели да бъдат местени, без това да наруши стойността им, както и вещите, които сами можели да се движат. Давност на владение - 1 година.
- недвижими вещи (res immobiles) - поземлените имоти и всичко, което е посадено, засято или построено върху тях. Не е било възможно един да е собственик на земята, а друг - на постойките върху нея или плодовете й. Римското право обаче познавало правото на застройка, по силата на което едно лице можело да "държи" своя сграда върху чужда земя. Давност на владение - 2 години. Отчуждават се само с манципация в Италия.

III. Делими и неделими
- делими - могат да се разделят, без това да повлияе отрицателно на стойността им (поземлени имоти, вещи, които могат да се броят, мерят или теглят)
- неделими

IV. Потребими и непотребими
- потребими - вещи, които при първото си употребление се унищожават или отчуждават ( пари, храни, гориво).
- непотребими - вещи, които макар и да се износват с времето, не се унищожават или отчуждават при първото си потребление (дрехи, земеделски сечива и др).
V. Единично определени
Когато се отнася до точно определени и конкретни вещи ( например до коня Арап, който е на 5 г и е бял)
- Родово определени
Относно кои да е вещи, отговарящи на конкретно зададени характеристики ( например кой да е бял кон, който е на 5 г )

VI. Плодове
- Естествени - органически произведения на 1 веч, които се получват редовно от експлоатацията на същата, без да се изменя нейното стопанско предназначение.
- Граждански - приходът, придобит от една вещ въз основа на една правна сделка.

Б/ Вещи вън от гражданско обръщение

I. Посветени на боговете вещи
- res sacrae - храмове, богослужебни принадлежности
- res religiosae - вещи, посветени на култа към мъртвите ( гробовете например)
- res sanctae - вещи под особената закрила на боговете ( градските стени)

II. Вещи на човешкото право
- вещи в общо позлване на всички хора - морският брях, течащата вода
- вещи, принадлежащи на римската република - театрите, пристанищата, обществените гимназии
- имущество на народа - парите, имотите на държавата, които се отдавали под наем ( тези имущества не били иззети от гражданско обръщение)

<< Назад към Лекции по Римско частно право