21. Формуларен процес. Принудително изпълнение.

Три фази:

Фаза 1 - Производство in iure - пред магистрата

Фаза 2 - Производство пред заклетия съдия (apud iudicem)

Фаза 3 - Принудително изпълнение

Ако след издаденото решение на заклетия съдия ответника отказвал да се издължи, тогава се прибягвало до принудително изпълнение. То се осъществявало чрез actio iudicati, която се давала на кредитора, в чиято полза било издадено осъдителното решение. Това представлявала една заповед за изпълнение, която била два вида:

а/ Върху личността на ответника:
Прилагала се реално, само когато той нямал никакво имущество. Ответникът се отвеждал в личния затвор на кредитора, където бил оковаван, докато не изплати или изработи дълга. Не се допускало убиване или продаване на длъжника.

б/ Върху имуществото на длъжника:
Кредиторите се въвеждали в имота на длъжника. Те имали за задача да изпълняват ефикасен надзор (да ги пазят от увреждане или разхищение) над тях и да направят обявления за разгласяване на допуснатата "missio" с цел - първо, да подканят останалите кредитори да се присъединят и второ - да уведомят близките на длъжника, които, ако искат, можели да изплатят дълга му. След изтичането на определен срок (15/30 дни), ако дългът не бил изплатен, длъжникът се обявявал за безчестен и между кредиторите се избирал един (magister bonorum), който да ръководи публичния търг.
Плащането и наддаването от купувачите в търга било в проценти от дължимата от осъдения сума. Ако публичната продан не погасявала изцяло задълженията на длъжника към кредиторите, тя погасявала неговите имуществени права. Те преминавали върху купувача и тогава, когато само една част от имуществото на длъжника била достатъчна, за да погаси всичките му задължения.
В тази връзка била установена една група привилегировани купувачи, която включвала роднините и кредиторите на осъдения.
Купувачът придобивал всички имуществени права на длъжника освен чисто личните и се задължавал да изплати задълженията му към кредиторите до уговорения процент, както и всички привилегиовани вземания (към фиска, на съпругата на длъжника, на пупила и др)

в/ Оспорване на actio iudicati
Прилагало се много рядко. Ответникът трябвало да представи поръчители, които да гарантират на кредитора, че при неблагоприятен изход на новия изпълнителен процес, ответникът ще заплати присъдената сума двойно.

<< Назад към Лекции по Римско частно право