2. Нормативна основа на устройството на територията. Органи по териториалното устройство.

Нормативната основа е разностранна по вид и по характер. Тя зависи от обществените отношения,които подлежат на регулиране с нормативни ак-тове. Конститутцията урежда основните обществени отношения, върху които се изграждат основите на обществото.
Най-важния закон в областта на териториялното и селищното устрой-ство е ЗУТ. Той влезе в сила на 31.03.2001 год. На следващо място стои ЗКИР. С него се урежда организацията,финансирането и създаването на кадастъра и имотиня регистър. Друга категория закони, които имат значение за селищното устройство са ЗС, ЗДС, ЗОС, екологичното законодателство, законодателството, свързано с паметниците на културата. Значение има и законодателството, което се отнася до интелектуалната собственост - авторски, лицензионни права. Подзаконовите нормативни актове са няколко категории. Едни се отнасят непосредствено до строителството, други до паметниците на културата или до екологичните норми, правила за противопожарна охрана или санитарно-хигиенни норми. Част от устройствените планове, чието създаване и приемане е предвидено в ЗУТ също имат характера, правната сила и задължителността на нормативни актове.
Централните органи по устройството на територията са НС, МС, МРРБ и някои други ведомства. Местни органи са Общинския съвет,кметовете и областните управители.
НС, МС, Общинския съвет, кметовете и областните управители са органи с обща компетентност, в рамките на която влиза и решаването на въпроси, свързани с устройството на територията. МРРБ, Агенцията по кадастъра, Дирекцията за национален строителен надзор и специализираните звена притежават специална компетентност, която се отнася само до устройството на територията. Те са създадени са закрепени в закон само и единствено с цел да решават отделни въпроси на устройството на територията.
Министъра на регионалното развитие и благоустройството е централен едноличен орган на изпълнителната власт, който провежда държавната политика и разработва целите и приоритетите на държавната стратегия в областта на благоустройството. Той назначава персоналния състав на редица звена в системата на Минисреството.
Областния управител утвърждава определени категории устройствени планове. Назначава органи по устройството на територията за съответната област. Подобна е ролята на кметовете и Общинските съвети.
С приемането на новия ЗУТ се повиши значително ролята на Главния архитект на общината.За него е предвиде особен ред на назначаване чрез ко-нкурс, а за по-големите общини са предвидени и по-сериозни изисквания. В рамките на областите и общините се създадоха помощни експертни структури.
Агенцията по кадастъра е самостоятелен орган на изпълнителната власт. Съобразно класификацията, предвидена в закона за администрацията, тя има ранга на изпълнителна агенция. Тя има и местни поделения, които се наричат Служби по кадастъра. Нейните функции са уредени в чл.12 от ЗКИР.
Една от основните дейности на министъра е осъществяването на конт-рол по устройството на територията. Този контрол той осъществява чрез Дирекцията за националния строителен контрол. Нейното правно положе-ние е уредено в чл.220-223 от ЗУТ.Тя е ЮЛ на бюджетна издръжка. Основна насока във функциите й е ограничаване на незаконното строителство. Състои се от централно управление и регионални дирекции.
Други органи, имащи отношение към стоителството са Министерство на културата, Държавната агенция по стандартизация и метрология, Министерство на здравеопазването и МВР.
Спецификата на обществените отношения допуска възможност недържавни структури (организации с идеална цел или стопански субекти) да осъществяват дейности от името на държавата. Това се счита за едни от начините за демократизация на управлението в областта на строителството и благоустройството.