17. Репродуктивни методи на възпроизводсто - ин витро, клонинг, сурогатно майчинство и др.

Закон за здравето – ин витро оплождане, клониране, а в СК – износване на чужд плод и раждането му от жена – сурогатно майчинство.
Репродуктивни методи за възпроизводство – ЗЗ – 2005 г. се въвежда специална глава – асистирана репродукция – подпомагане по естествен път.
Чл 129 ЗЗ – принципно условие – да е доказано състоянието на мъж или жена, че биологично е увредено и на позволява осъществяването на репродукция по естествоне път. Законът е строг при изискванията с оглед защита на данните контрол върху генетичния материал, върху родените деца.
Специални условия:
1 – лечебни заведения, които извършват репродукция, подлежат на специална регистрация в Агенцията по тронсплантация и тези лечебни заведения са длъжни да водят служебен рагистър със следните данни:
1 – за всички лица донори и реципиенти
2 – за оплодените яйцеклатки и данните за техните донори- ембрион
3 – за резултатите от извършената рипродукция
4 – за здравосливното състояние на роденото дете и на раципиента.
Законът въвежда този регистър да се съхранява по начин, по който външни лица да нямат достъп. Забранено е разпространяването на данни по начин, по който могат да достигнат до външни лица данни за донора или реципиента – донорът и реципиентът не следва да се познават.
Забранено е изкуствено оплождане при кръвно родство между реципиент и донор.Кръвното родство е по права линия без значение стапента, а по съребрена – до четвърта степен. Ако сна налице останали останали яйцеклетки, сперматозоиди или оплодени яйцеклетки, извлечени и съхранени след извършване на инвитрооплождането, то те можгат да се използват само за научни и учебни цели и то след писмено съгласие от донора им. По - сложен е въпросът при оплодените яйцеклетки – ползват се за същите цели, но при по - строг ред в наредба, и със съгласието на двамата – жена и мъж. Забранено е да се извършва асистирна репродукция като се подбира пол, като единственот изключение е, катога трл да се избегне генетично заболяване, което се предава по полов път.
Всички клонирания се изрично забранени със Закона за клониране на хората, независимо то целта.
Сурогатно майченство – жена да износи чужд плод, който се имплантира в нея. Проблемите тук са свързани с правото върху роденото дете, наследяването, договорни отношения между биологичните родителе и майката под наем. В България на съществува правна норма, която да забранява или да разрешава, обаче в СК – чл 31 ал 1 изрично въвежда т н презумпция за майченство – раждането се счита за юридичски факт, който определя биологичната майка на роденото дете.
СК изрично казва, че когато генетичният материал е от друга жена, за майка се счита родилата детето жена. – според СК ако е налица договор за износване на плод, той ще биде недействит – чл 31 СК.