17. Сметна палата. Състав и организация

Сметната палата е създадена, за да защитава интересите на данъкоплатците, като осъществява финансови ревизии напълно независимо. Нейната главна задача е посредством проверки да следи дали средствата на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ са изразходвани от Комисията в съответствие с бюджетните правила и норми, предвидени от Съвета и Парламента. По искане на Сметната палата всички институции на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ и националните органи за финансов контрол са длъжни да и изпращат всички необходими документи или информация. Сметната палата е създадена през 1977 г. Членовете и са 15 – по един от всяка държава член. Те се назначават от Съвета, който взема решение с единодушие, след като се е консултирал с ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ. Членовете и се избират за срок от 6 години и могат да бъдат преназначавани. Членовете избират от своя състав председател за срок от 3 години, който може да бъде преизбиран. При изпълнение на задълженията си членовете на Сметната палата са длъжни да се въздържат от действия, несъвместими със задълженията им и нямат право да търсят или получават инструкции. Мандатът им се прекратява с изтичане на срока, при подаване на оставка или ако бъдат отзовани съгласно определение на Съда. Съветът с квалифицирано мнозинство определя условията на трудовите правоотношения с председателя и членовете на Сметната палата – заплати, пенсии и др. Членовете на сметната палата ползват същите правилник и имунитети като членовете на Съда.

Сметната палата в края на всяка финансова година съставя годишен доклад относно правомерността на доходите и разходите на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. По собствена инициатива или по молба на институциите тя разработва периодични специализирани доклади. Докладите се приемат с мнозинство от ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ. Те се публикуват заедно с отговорите на институциите в “Официален вестник” на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.