17. Брачни реформи на Октавиан Август. Промени в семейното право, повлияни от християнството.

Накратко, реформите на император Октавиан Август се осъществяват в три насоки:

- Форма на развод – прави се волеизявление пред свидетели и се вписва в Разводно писмо;
- Право римските граждани да се женят за освобожденци с изключение на представителите на сенатското съсловие;
- Въвежда се ограничения в наследяването, ако лицата не живеят в брак или пък нямат деца от брака – жените от 20-55 (50, Михаил Андреев) г., мъжете 25-60 г. са длъжни да живеят в брак и да имат деца от него (или да осиновят ако не могат). Ако не го спазят, не получават имущество при наследяване или само ограничена част.

>> Цели на брачните реформи:
- да се заздрави брака, тъй като разводите станали ежедневие;
- да се запази чистотата на римския брак;
- да се увеличи населението.

>> Закони - брачните реформи били проведени с 3 закона:
- lex Iulia de maritandis ordinibus;
- lex Iulia de adulteriis coercendis;
- lex Papia Pappea.

>> Насоките на реформите:
- ограничения за встъпване в брак - свободно родените римски граждани не са имали право да встъпват в брак с проститутки, сводници, артисти, певици, прелюбодейки и осъдени за някакво престъпление; сенаторите още не са могли да се женят за освобожденки и с деца на артисти;
- задължения за встъпване в брак - мъжете от 25 до 60 г. и жените от 20 до 50 г. са били задължени да встъпят в брак, а ако овдовеят, да го направят отново; който не е женен, не е имал право да получава наследство по завещание, или легат (тяхната част оставала в полза на другите наследници по завещание); бездетните можели да получат само половината от наследството си; многодетните имали привилегии (свободни родени с над 3 деца и освобожденци с над 4) - улеснен достъп до магистратурата, освобождаване от настойничество за жените;
- наказателни санкции - за жените прелюбодейки и мъжете, които търпят прелюбодеянието на съпругите си или получават възнаграждение за това - заточение и конфискация на имуществото; престъпления: жена прелюбодейка: adulterium, мъж сводник - lenocinium.

<< Назад към Лекции по Римско частно право