15. Задължително лечение.

Задължително лечение се предвижда в ЗЗ. По – популярният телмин е принудително лечение. За пръв път се въведе в ЗЗ принудителното лечение. Задължително лечение се въвежда за два вида заболявания:
заразни заболявания, при които лицето отказва да се лекува доброволно. Настаняването се извършва със заповед на директора на лечебното заведение, а при психичните е налице специална процедура и условия с оглед защита на пациента и обществото. Налице при психичните заболявяния е изключение от правилата за доброволно лечение, ЗЗ изброява изрично материалноправните условия за прилагане. Те са в чл 155 от закона и са изброени по този начин:
когато е налице психично заболяване, поради което лицето можеда да изв престъпление, което предполага опасност за близките и обществото
когато е застрашено сериозно неговото здраве, но то не се полага на доброволно лечение
При искане за принудително лечение е мн важно тези две условия да бъдат реално доказани и мотивирани, не се презюмират. При наличие на тези условия заинтересованите лица подават до прокурора сигнал или молба. Той служебно насрочва експертиза и след като психиатъра се произнесе, че са налице данни, се сезира съдът. Заседението винаги е открито и участва лицето, т е съдът лично тр да го разпита. Задължително е участието на психиатър, прокурор и защитник. След приключване на заседанието съдът се произнася във възможно най – кратък срок с решение, като опр лечебното заведение и срока за престой. На всеки 3 месеца съдът служебно се произнася относно необходимостта да се продължава лечението и това е производството по принудетлно настаняване на лицето, който намира уредба в чл 153 и 154 ЗЗ. Нлага се бързо, тъй като е налице необходимосх от указване на спешна психиатрична помощ, поведението и състоянието на лицето са пряка опасност за жинота и здравето на други лица и наговото също. При това положение всяко всяко лекарско заведение е длъжно да настани лицето, което става със заповед на ръководителя в максимум 24 часов срок, като се уведомява районния съдия и окръжния прокурор и те запачват процедура за принудително настаняване по съдебен рад. И двете принуди подлежат на обжалване. И в двата случая произнасянето на съде е незабавно.