15. Съдебен контрол в строителството

Държавният териториалноустройствен и строителен контрол се осъществява със съдействието на независимия строителен надзор, който е задължителен за проектирането и строителството на всички строежи с обществен и производствен характер и за жилищни сгради на 4 и повече етажа. Правата и задълженията на лицата, упражняващи независим строителен надзор, се уреждат с правилник.
Органите на Дирекцията за национален строителен контрол имат право:
1. на достъп до строежите, включително и без съгласието на собствениците;
2. на достъп до документите, съхранявани от участниците в строителството и от общините;
3. да изискват легитимация от длъжностните лица в общините и от лицата, които извършват проектиране и строителство;
4. да ползват единната система ГРАО и данните, известни на данъчната администрация, по ред, определен от Министерския съвет.
Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол:
1. спира незаконни строежи или части от тях и дава разрешение за продължаването им след отстраняване на нарушенията;
2. забранява достъпа до строежите и разпорежда поставянето на отличителни знаци за ограничаване и недопускане на хора и механизация на строежа и по преценка поставя охрана;
3. забранява захранването на незаконни строежи с газ, телефон, електрическа и топлинна енергия и вода;
4. спира прилагането и отменя незаконосъобразно или неправилно одобрени проекти и издадени разрешения за строеж и други строителни книжа;
5. забранява влагането на строителни изделия, които не отговарят на изискванията за безопасност и на изискванията за опазване на околната среда;
6. издава заповеди за премахване на незаконни строежи;
7. забранява достъпа и експлоатацията на строежи, за които не е издадено разрешение за ползване;
8. издава разрешения за ползване и отменя незаконосъобразно издадени;
9. акредитира лаборатории за нуждите на строителството;
10. налага предвидените в този закон санкции.
Органите на Дирекцията за национален и строителен контрол:
1. констатират незаконното строителство;
2. изпълняват заповеди за спиране и премахване на незаконни строежи;
3. контролират издаването на разрешения за ползване на завършени законно изградени строежи;
4. документират и обследват аварии в строителството;
5. контролират действия и бездействия на длъжностните лица в общините, на независимия строителен надзор и на участниците в строителството;
6. приемат и съхраняват оригиналите на общите градоустройствени планове и на застроителните и регулационните планове;
7. упражняват превантивен контрол върху работата на общините, свързана с териториалното устройство, благоустройството и строителството;
8. контролират и проверяват изпълнението на мероприятията за възстановяване на зони с особена териториалноустройствена защита;
9. установяват нарушения на този закон и на действащите норми по проектирането и строителството.
Служители на Дирекцията за национален строителен контрол имат право, с разрешение на министъра на вътрешните работи, да притежават лично оръжие за защита.
Не се разрешава да се обитават, съответно използуват сгради, съоръжения, технически уредби и инсталации или части от тях, преди да са прегледани и приети по установения ред.