13. Административно – наказателна отговорност.

Сравнително пълна урадба в ЗАНН, като съставите на престъпленията се намират в специалните закони на здравеопазването – ЗЗ, ЗЛП, ЗЛЗ, ЗЗО. Наказанията принципно са изброени в чл 133 ЗАНН и те са както следва: обществено порицание, глоба и лишаване от право да се упражнява професия. Специалните закони винаги определят състава на нарушението, вида и размера на наказанието. Изпълнението се извършва съгласно ЗАНН, като важат принципите на административното наказване.Специфични тук са етичните наказания на лекарите и зъболекарите.
Какво е характерно за тях?
Законът предвижда двата съсловни съюза да налагот наказанията, които са идентични с трите вида наказания по ЗАНН. Въпросните етични наказания са обективирани в т н Етичен кодекс на лекарите и на тези по дентална медицина. Кодексите се обнародват в ДВ. Считат се едновременно за морални престъпления. Имат парвно задължителна сила поради публикуването им. Последните изследвания в доктрината ги наричат недържавни източници на правото. Наложените наказания се изтърпяват по административноправен ред.
Основни състави на нарушенията в ЗЗ.
Един от тях е чл 210 – общ състав, обслужва нарушенията та изискванията на закона.Друг състав е чл 216 ЗЗ – мед специалист, който нарушава реда за задължително съобщаване към съответния орган на установено заразно заболяваненаказанието му е глоба или ако е повторно, може да бъде лишен от упражняване на професията си. Друг важен състав е чл 220 – нарушение на правилото за даване на пълна информация на пациента – оказване на медицинска помощ без съгласие. Глоба а при повторно нарушение – лишаване от право да се упражнява опр професия. Чл 222 – отказ за указване на спешна медицинка помощ. Друг състав – бл 227 – който практикува нетрадиционни методи за лечение в нарушение изискванията на закона, наказанието е глоба. Чл 222 ал 2 – мед специалист, системно допускащ нарушения и грешки в работата си, ако не подлежи на по- тежко наказание.
Чл 313 два основни състава:
ако лечебното заведение е нарушило нормите на закона в цялост, му се отнема лиценза
за лекарствените продукти в хуманната медицина и всички състави за общи нарушения, като субекти са търговците на едро, аптеките, производителите – съставите са койт о изв дейност в нарушение на закона.