12. Гражданска отговорност.

Тя се реализира по общия ред на ЗЗД и се разделя на два вида – договорна и деликтна. Вината се презюмира до доказване на противното.
Договорна – пациентът се явява възложител, а мед специалист изпълнител, при което мед специалист се явява делинквант по договора, ако не е изпълнил своето задължение или ако го е изпълнил некачествено. Основанието е чл 82 ЗЗД. Обезщетението обхваща претърпени загуби и пропуснати ползи. Загуба е имуществена вреда, която пострадалият тр да дзокаже чрез предявяване на направените разходи за неправилното или неосъществено лечение. Тук се включват всякакви плащания за допълнителни прегледи за поправяне на лекарската грешка. Пропуснати ползи – калкулация на разликата между дохода, който пациентът би получил, ако е бил излекуван качествено, и доходът, който пациентът получава след увреждането. Те подлежат на обезщетяване ако са налице условията за това:
да са в пряка и непосредствена връзка от неизпълнението на договора
вредите да са били преодолими от медицинския специалист
Деликтна – пр основание – чл 45 – 54 ЗЗД. Особеност – вредата настъпва от неправомерното действие на конкретно лице. Възможно е да настъпи вреда от самата апаратура или от недобрата организация на лечебното заведение. Когато отг специалистът вредите са настъпили в резултат на неговото действие и познания. При отговорност на ЮЛ има два варианта:
вредата да е настъпила от действията на медецинския специалист, който работи в лечебното заведение- тогава последнот има право на регресен иск спрямо физическото лице. Когато самото лечебно заведение отговаря за лоша организация, станала причина за уврежодането - връщане на пациента от лечебното заведение. Възможно е да се намали обезщетението, за което претендзира пациентът, ако е установено, че той е допринесъл със своето поведение за вредата.