11. Наказателна отговорност.

Състави на престъпления, наказуеми по НК
Чл 115, 116 НК – убийскто основания и квалифициран състав. От субективна страна е налице умисъл, като деянията са свързани с упражняването на медицинскатапрофесия. Деецът е използвал качеството на медицинската професия. Има мнение в доктрината че съставът на чл 116 следва да се тълкува, взимайки предвид приченната връзката между извършеното деяние и правоотношението лекар – пациент. От страна на пациента е налице предоверяване, че деецът в качеството си на лекар, на практика извършва умишлено убийство, а ако се докаже, че деецът е умъртвол жертвата умишлено, се минава границата на основния състав. При чл 116 квалифицираният състав няма изрично определена причинна връзка.
Чл 123 – състава причиняване на смърт опради професионална непредпазливост – незнание или немърливо изпълнение на професионалните задължения, което представлява източник на повишена опасност. От обективна страна е налице както действие, така и бездействие. Престъплението винаги е резултатно, като тр да е налице приченна връзка с упражняването на медицинската професия. Субект на престъплението е винаги лице, което има право да упражнява медицинската професия, т е праовоспособността е придобита на правно основание и таво е условие за покриване състава на престаъплението, докато ако лице, непридобило правоспосдобност за упражняване на медицинската професия, е придобило това право неправомерно, съставът е квалифициран. Има отд привилегирован състав в чл 123, когато деецът е направил всичко възможно за опазване живот на пазциента, но поради др причини надделява неговата набрижност или грешка. Чл 134 НК – небрежност или грешка - причиняване на средна или тежка телесна повреда при упражняване на професията – източник на повишена опасност, но резултатът е настъпил поради немърливост или незнание. От обективна стр е налице действие или безцдействие, а от субективна е нужно да се докаже небрежност ли самонадеяност. Тук винаги се назначава медиценска експрернтиза с цел изучаване на резултатността – какъв е видът на телесната повреда и причините за достигане до нея. За тежки повреди се считат такива наранявания на здравето, които имат, чиито последици са непоправими, а тези, които се считат за дребни по чл 129 – затруднени са важни функции на органвизма, които дс времето могат да се възстановят.в резултат на дълго лечение.
Чл 126 – също често явление. От обективна страна прекъсването на бременността в нарушение на правилата за извършване на манипулацията, които са уредени в специална Наредба, издавана от Министерство на здравеопазването – Наредба зца условията и реда на прекъсване на бременността. При това престъпление са налице два отделни състава. Първият – прекъсване по желание на пациентката. Субект – лекар, акушер гинеколог. Ако лицето не е с стакова образование – квалифициран състав. От обективна страна тр да е налице смърт на плода, но има деяние. Особеност на състава – да тр да има интервенция. От субективна стр винаги е налице умисъл, като при криминалния аборт най – често се среща евентуален умисъл. Деецът съзнава риска и изв деянието със съзнанието за него.:
Квалиф състави са:
изв без необходимото медицинско образов
на 2 или повече жени
без съгласието на жената
без нейното съгласие, когато в резултат на деянието настъпва и смърт.
Чл 141 – Злепоставяне
От обективна стр деянието винаги е бездействие. Субектът е тр да се притече на помощ на пациент, но е налице отказ без уважителни причини. Субект е всяко лице упражняващо медицинската професия. О суб снтр винаги е налице умисъл.
Особеност на съсдтава:
Кои причина са уважителни?
Съдебната практика ползва критериите си:
лицето отказва помощ, когато е в нетрезво състояние
болестно състояние, което също не му дава възмож
Квалиф е съставът, когато на лицето е било изясненоу, че пациентът е в състояние,опасно за неговия живот, т е имало е нужда от спешна помощ. Деецът тр да е бил поканен, т е погрешен е изводът, че ако видят лице паднало на тротоара, тр да се докаже, че лицето е викнало лекаря, за да се подведе под наказат отг.
Чл 312 и 354 – документни престъпл – чл 312 – пациент или ФЛс фалшиво свидетелство за дздравословното му състояние. От обективна стр лицето тр да е лекар и от обект стр има разлика между 311 и 312. Ако лицето упраж свободна професия ще е налица съставът на 311. Ако лицето работи на трудов договор – длъжностни престъпл.
Друго престъпл е предписване на наркотич вещества или лекарства от лекар без да е налице необходимост. Тук е важна и специфична субективната стр. – лекарят тр да знае, че лицето не се нуждае от лечение с този медикамент. Не е нужно да е употребен медикаментът, резултатът настъпва със савото му предписване.
Чл 115 – издаване тайната на пациента
Тайната тр да е разпространена във връзка с упраж на медицинската професия. Тр да има умисъл или непредпазл, като най – често е второто. Пострадалият тр да твърди, че тайната му е опасна за доброто му име.