11. Процес на строителство. Взаимоотношения в строителствения процес.

След инвестиционните проекти и след разрешението за строеж може да зарочне законосъобразно строителство.то преминава през различни фази и трябва да постигне определена цел, а тя е построяването на нова сграда, която първо да е съобразена със закона и второ да притежава необходимата документация.
Законодателят дава легално определение на понятието “начало на строителството”. Това е деня на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво. Строителната линия окзва външните очертания на строежа в съответствие с одобрените проекти,а също така и разстоянието до съседните парцели. Ниво на строеж означава височината, на която е допустимо строителство.
Участниците в строителството са два вида: 1.Основните участници в строителството-инвеститор, проектант и строител и
2.Участници в строителството - строителен предприемач, доставчик, технически ръководител и лицето, което упражнява технически надзор. Съгласно ЗУТ в повечето случаи техническият надзор е задължителен. Той е правно регламентирана дейност на лицензирани или регистрирани фицически лица, които след сключен договор с инвеститора осъществяват контрол върху строителството. Задължението за осигуряване на строителен надзор тежи върху инвеститора. Това задължение възниква преди откриване на строителната площадка. В чл.168 са уредени обхвата на строителния надзор и отговорността за щети, нанесени на инвеститора.