10. Сключване, унищожаване и разтрогване на брака при заболявания.

Чл 15 СК – правни ограничения за встъпване в брак:
1 – да е налице пълно запрещение, или ако още не е налице такова, то лицето да страда от болест, основа за поставяне под запрещение.
2 – да е налице забъляване на единия съпруг и то да представлява сериозна опастност за живота и здравето на другия и на поколението им. Изключения се допускат, когато болестта е опасна само за единия съпруг и той знае за нея. Освен СК съществуват и др нормативни актове, които гарантират условията за встъпване в брак – Наредба за предбрачното медеценско освидетелстване и НК. Наредбата регламентира прегледи от опр лекари – специалисти, издаване на документи от тях и заключение дали лицето страда от заболяванията, изброени в наредбата. НК урежда 2 състава на престъпления, единият е чл 286 – когато лицата, които ще встъпват в брак подпишат декларация с невярно съдържание, че не страдат от посоченот заболяване и я представят на лицето по гражданско състояние, е самостоятелен състав.
Втори състав – чл 311 – общ състав за издаване на медицински свидетелства с медицинско съдържание и касае медицинския специалист като субект на престъплението. Българското право – СК предвижда, че ако е сключен брак при наличие на заболяване, което се явява законова пречка за сключването му, се предвижда възможност за унищожаване на брака по съдебен ред със съдебно решение.
Разтрогване на брака
Българското законодателство не предвижда правна норма, която да дава възможност да се прекрати брака поради заболяване – няма такъв пряк начин.
Чл 99 СК – бракът се разтрогва по съдебен ред, когато се докаже пред съда наличие на дълбоко и непоправимо разтройство. Тъй като законът не изяснява понятието за това съдействат субективни и обективни критерии, които се изследват във всеки 1 случай. Възможно е заболяването да бъде обективен критерий само за себе си , то обаче не е основание за разтрогването – ако е налице този обективен критерий, то от него следва да произтичат и субективни причини, довели до разтройство на брака. Когато се представят доводи от един съпруг, че поведението на другия, поради заболяванот, е довело до разтройство на брака, тогава е възможно да се назначи СМЕ по делото и те ще могат да докажат дали у съпруга – болния – са налица такива прояви в поведението му, че те неистина да водят до невъзможност за съжителство между лицата. Експертът дзава само заключение за проявите на болестта, но не може да реши правно казуса.
Особени хипотези при разтрогване на брака – когато е възможно да се съчетае бракоразводно дело и поставяне на лицато под запрещение. Тогава бракоразводното дело се спира, зада се учреди настойничество, и след това бракоразводното дело се продължава,като се включва настойника, защитаващ интересите на лицато. Ако вече едно лице със сключен брак е минало през производството за ограничаване на дееспособността и за негов попечител или настойник е назначен съпругът му – не може лицето да се защитава от съпруга, поради противоположни интереси. Назначава се особен представител на запретеното лице и едва тогава продължава бракоразводното дело.