10. Разрешаване на строителство.

След приемането, утвърждаването и влизането в сила на подробните и работните устройствени планове започват фактически и юридически действия по разрешаване и извършване на строителство. Правилата в ЗУТ са установени и при прилагане следва да се тълкуват с оглед идеята, че държавата не е единственият и даже не е преобладаващият инвеститор. Всички действия по финансиране на проекти трябва да се извършват при спазване на правилата на строителните, санитарните и противопожарните норми.
Първият етап на строителството е проучване и проектиране. Следва одобряване на проектите и проучванията. ЗУТ прави разлика между държавата като инвеститор и частните правни субекти. Следва разрешение за строеж и фактическо започване на строителството. Част от документите по строителството и проектирането на тои етап представляват механизъм за възлагане и строеж по Закона за обществените поръчки. По смисъла на този закон инвеститор е лицето, което е собственик на имота или има право да строи в чужд имот. С новия закон му е отредена октивна роля,която се изразява в подготовдката и представянето за одобрение на инвестиционния проект и права и задължения във всички фази на строителството.
Проектирането се извършва на три етапа:идеен проект, технически проект и работен проект. Визата, като основание за строителство, трява да съдържа определени реквизити. В противен случай извършваното строителство може да бъде оценено като незоконно.
За различните типове строителство от гледна точка на височината, от гледна точка на размера на застроената площ, са предвидени различни процедури за одобрение. Целта е за строителство на по-малки сгради,на временни постройки или такива с по-ниска стойност да се създаде облекчена процедура.
След разрешаване на инвестиционните проекти следва разрешение за строеж. То се издава на собственика или на лицето, на което е учредено право на строеж. При незаконни строежи може да се даде разрешение за строеж ако този, който го иска не е собственик на незаконен или неузаконен строеж.
Разрешението се съобщава по реда на ГПК. Отказът може да е само по законосъобразност. Обжалването на отказа става пред началника на Регионалната дирекция за национален строителен контрол. Разрешението се дава за целия строеж. Изключение се допуска за такива особени части, които могат да се изпълняват самостоятелно. Отмяна на вече дадено разрешение за строеж се допуска само по законосъобразност.