Международно търговско право 2021

Лекции по Международно търговско право
Съдържание:

1. Предмет на международното търговско право. Отграничения.
2. Източници на международното търговско право.
3. Международното търговско право в Европейския Съюз.
4. Lex mеrcatoria – съдържание, приложно поле, особености.
5. Специализирани международни организации в областта на международната търговия. Ролята на международните организации при регламентиране на международните търговски отношения.
6. Международната конвенция. Възникване, структура, роля в международната търговия.
7. Световната търговска организация - цели и структура.
8. Функции на Световната търговска организация /СТО/.
9. Определяне на приложимото право към правния статут на търговското дружество като основен субект на международните търговски правоотношения.
10. Обхват на приложимото право спрямо правния статут на търговското дружество.
11. Признаване на юридическата личност на търговското дружество. Правото на установяване на търговските дружества съгласно европейското дружествено право.
12. Преместването на седалището на търговското дружество – регламентация, решения на Съда на Европейската общност. Презграничните сливания и вливания.
13. Форми на сдружаване по правото на Европейския Съюз.
14. Транснационални групи от дружества – понятие, правен режим, приложимо право.
15. Определяне на приложимото право към търговските договори с международен елемент – Римската конвенция, Регламент "Рим І".
16. Сключване, съдържание и изпълнение на международните търговски договори – общи положения, особености, преддоговорна отговорност.
17. Договорът за международна покупко-продажба на стоки. Уредба по Конвенцията на ООН за международна продажба на стоки 1980 г. /Виенската конвенция/. Ролята на обичая при международната продажба на стоки.
18. Договори за международен превоз на стоки. Уредба на международния въздушен и международния автомобилен превоз на стоки.
19. Договорът за международен морски превоз. Видове. Характерни особености.
20. Търговски аспекти на правото на интелектуална собственост.
21. Право на индустриална собственост. Международноправна уредба. Изчерпване правото на търговска марка. 
22. Търговска марка на ЕС.
23. Разрешаване на търговските спорове – способи, обща уредба.
24. Уредба на международната компетентност по търговски дела в държавите-членки на ЕС - Регламент 44/2001 - обща и специална компетентност.
25. Регламентът за малките спорове
26. Признаване и допускане изпълнението в България на чуждестранни съдебни решения, постановени по търговски спорове.
27. Международен търговски арбитраж. Основание за компетентност на арбитражния съд. Видове търговски арбитраж.
28. Признаване и допускане изпълнението на чуждестранни арбитражни решения.


Лекции по Международно търговско право (вариант 2)
Съдържание:

1. Понятие и система на международното бизнес право. Източници. Принципи на международната търговия. Тенденции в развитието на международното бизнес право.
2. Международни организации в областта на външната търговия
3. Държавни органи за външноикономически отношения
4. Международни търговски договори – понятие, видове, проблеми в международната търговия
5. Външно-търговски сделки – понятие, видове, проблеми в международната търговия. Участници в международната търговия – търговци, представители, агенти.
6. Основни видове търговци в развитите държави.
7. Международна продажба. Понятие, приложимо право, правен режим на продажбата по българското право.
8. Правен режим на договора за международна продажба според Виенската конвенция относно договорите за международна продажба на стоки.
9. Клаузите ИНКОТЕРМС и тяхното значение в международната търговия.
10. Валутен риск при международното право и способи за неговото неутрализиране.
11. Основни форми на плащане в международната търговия – общи положения.
12. Акредитив- понятие, видове, механизъм
13. Инкасо-понятие, видове, механизъм
14. Транспортиране на стоката и свързаните с него договори. Превозни и товароразпоредителни документи - товарителници, коносамент
15. Средства за експортно финансиране – общи положения.
16. Правен режим на договора за международен превоз на товари по железница и море.
17. Средства за експортно решение кредитиране. – общи положения. Договор за банков кредит.
18. Облигационен заем. Менителници.
19. Договор за факторинг – понятие и правен режим.
20. Договор за форфейтинг – понятие и правен режим.