3. Специализирани организации в областта на международната търговия.

1. UNCTAD Конференция на ООН за търговия и развитие, създадена е в Женева 1964 – субсидиарен орган на ООН, чиято цел е да съдейства за международното сътрудничество, за да се установи един общ режим на международна търговия. 131 държави членки. Ръководството е на ротационен принцип. Сега напр. В момента зам.председател е българският посланник в ООН. Той ще бъде такъв 1 или 2 години, докато го замени следващият такъв. Тя изработва тарифните преференции за развиващите се страни. Така напр. Е разработила, в резултат на което са подписани съответните споразумения за осъществяване на търговска дейност между ЕО и държавите от Карибския басейн, Африка. Разработва различни базови договори или т.нар. общи условия за отделни видове стоки – напр. За естествен каучик, ....и др.

2. UKAO – създадена през 1944 г в резултат на Чикагските споразумения има за цел регламентацията на частните правоотношения в областта на въздушния транспорт. Тази организация администрира международните конвенции в областта на въздушния транспорт, напр. Всички превети/патенти/ на пилотите, техниците във въздушния транспор се създават от UKAO „ПРЕВЕТ „ се нарича патента на пилота или техническото лице – означава разрешението на пилота, респ на техническото лице да извърши оглед на самолета

3. UNCITRAL – КОМИСИЯ на ООН за международна търговия, създадена през 1966 г., тя подготвя голяма част от международните конвенции в областта на межуднародната търговия – подготвила е ВИенската конвенция относно международната търговия, Хамбургските правила относно транспорта

Законно дело означава, че се изготвят от тази комисия и се дава възможност на всяка една държава членка да възприеме тези правила в своята практика. Възприемайки ги държавите на практика постигат хармонизация, такъв е моделът за търговския арбитраж, възприет е от всички държави членки Закон-модел за търговски арбитраж на UNCITRAL – въведен от държавите членки, унификация и хармонизация

1. UNIDROIT – Институт за хармонизиране на МЧП в Рим, който създава общи принципи , изработва проекти за конвенции, ръководства, така напр. Е изработил Конвенцията, която е ратифицирана от голяма част от държавите за международен факторинг.; Конвенцията за международните гаранции/банковите гаранции/, там има единни правила за банковите гаранции, ; изработил е принципи за международна търговия, издава ръководства /напр. Ръководство за франчайзинга/
2. СВЕТОВНАТА ТЪРГОВСКА ОРГАНИЗАЦИЯ – е наследник на Споразумението GATT /Generall аgreemant създадено след втората световна война 1937 г, когато се прави предложение за организацията на на международната търговия, това е второто споразумение след подписването на търговската банка и МВФ, цел – да се намалят митническите тарифи, да се стимулира търговията между държавите след войната, подписано 1948, но се нарича GATT 37 – ТО НЕ УЧРЕДЯВА някаква международна организация, но в същото време не е просто един международен договор. Тъй като самото споразумение предполага администриране на този международен договор – това означава създаване на едни постоянни органи по силата на самото споразумение, които да следят администриране на международният догвор. По силата на самото споразумение се създават международни органи, които следят за неговото изпълнение. Характерно за GATT Е ЧЕ по своя предмет на постоянно предоговаряне и усъвършенстване, като тези преговори се водят в т.нар. КРЪГОВЕ, т.е., има кръг от преговори, който трае три четири години. Кръгът от преговори предпоставя, че държавите – членки и държавите – страни по споразумението могат в рамките на тези преговори да предоставят определени искания към другите държави и предложения, съгласно които те правят съответните постъпки или насрещни оферти, с цел постигане на споразумение за удовлетворяване на тези искания.

Пример: държава решава да отвори в друга държава пазар за определени стоки, в същото време, искащата държава прави и предложение към другата страна какви насрещни отстъпки ще й направят, за да се постигне синхронизация и договаряне. Казано елементарно – въпрос на „пазарлък”, как ще бъдат уредени митническите и тарифни ставки по отношение на стоките и обратно, какво ще предложи държавата в замяна, която желае да навлезе в пазарите на тази държава

Преговорите се отнасят ПРЕДИМНО и НАЙ-ВЕЧЕ за митническите тарифи

След кръга от преговори „Кенеди” 1963 г. Беше изработен т.нар. Дъмпингов кодекс, освен това беше предоставен специален преференциален режим на развиващите се държави. Най-голямо значение към настоящия момент има Уругвайския кръг от преговорите, който започва през 1991 г. И приключва през 1994 г.с подписване на споразуменията от Маракеш и създаване на Световната Търговска организация. 125 държави подписват това споразумение. Към 2006 г. Има присъединили се държави, една от които е Русия. Тези кръгове от преговори продължават, страните, членки на GATT по право стават членки на СТО, освен ако не се откажат от това свое право и едновременно с това се приемат и нови държави-членки, така, както е предвидено в Споразумението.