Застрахователно право 2021

Лекции по Застрахователно право
Съдържание:

1. Застрахователно право – понятие, източници, застраховане
2. Източници на Застрахователното право
3. Застрахователи – правноорганизирани форми. Общи и специални изисквания към застрахователните организации
4. Възникване на застрахователните организации (ЗО)
5. Прекратяване на застрахователните отношения. Ликвидация (Л)
6. Преобразуване
7. Обявяване в несъстоятелност
8. Държавен надзор (ДН) в/у дейността на застрахователните организации.
9. Застаховаетлен брокер (ЗБ). Застрахователен агент (ЗА)
10. Застрахователен договор – понятие, сключване, форма
11. Страни и участници в Зд-р – застрахован, застраховащ и трети лица в застраховането
12. Елементи на ЗП-отношение
13. Преддоговорни задължения на застрахования
14. Права и задължение на страните по Зд-р
15. Регресно право на застрахователя. Суброгация
16. Принудително изпълнение (ПИ) в/у застрахователна сума и обезщетение. Погасителна давност (ПД) при ЗП Отношение
17. Видове заастраховки
18. Общи положения при имущественото застраховане
19. Застраховка „Живот” (ЗЖ)
20. Застраховка „Злополука” (ЗЗ)
21. Застраховка „Гражданска отговорност” (ЗГО)