Правна психология

Лекции по Правна психология
Съдържание:

1. Предмет на правната психология
2. История и структура на правната психология
3. Същност и структура на психичното
4. Съзнавано и несъзнавано
5. Психологична структура на личността
6. Мотивационна регулация на поведението
7. Психология на вербалното поведение
8. Психология на криминалното поведение
9. Съдебно-психологична експертиза - същност и значение. Процедура по възлагането и изготвянето на съдебно-психологичната експертиза
10. Видове съдебно-психологична експертиза
11. Психологични аспекти на разпита на обвиняеми лица
12. Подходи при разпит на обвиняеми лица
13. Психологични подходи при снемане на свидетелски показания
14. Видове свидетели и проблемни аспекти при разпит
15. Психологични особености на работата с жертви на престъпления