Поземлено право

Лекции по Поземлено право
Съдържание:

1. Предмет и система на курса. Особености на земята като обект на правото. Видове земи и основни нормативни актове, уреждащи правото на собственост върху тях
2. Конституционна уредба на правото на собственост върху земи. Конституционни граници на правото на собственост върху земи
3. Влияние на териториалноустройствените планове върху съдържанието на правото на собственост върху земи
4. Регистрация на поземлената собственост. Регистрация. Имотен регистър
5. Земеделски земи. Определение. Субекти на правото на собственост
6. Съдържание и граници на правото на собственост върху земеделски земи. Ограничения на собствеността
7. Държавна и общинска собственост върху земеделски земи
8. Застрояване на земеделските земи без промяна на предназначението им
9. Промяна на предназначението на земеделските земи
10. Особени способи за придобиване право на собственост върху земеделски земи: възстановяване правото на собственост, обезщетяване и оземляване
11. Договор за аренда на земеделски земи – определение, обща характеристика, обект, страни, сключване, форма
12. Права и задължения на арендодателя. Отговорност за недостатъци
13. Права и задължения на арендатора
14. Арендно плащане. Изменение
15. Изменение на договора за аренда. Промяна на субектите на договора
16. Прекратяване на договора за аренда. Последици то прекратяването
17. Гори и горски фонд. Определение. Видове гори. Субекти на правото на собственост
18. Съдържание и граници на правото на собственост върху гори. Ограничения на собствеността
19. Държавен горски фонд. Определение. Публична и частна държавна собственост върху гори. Правни форми за използване на държавния горски фонд (ДГФ)
20. Особени способи за придобиване на право на собственост върху гори и земи от горския фонд: възстановяване на собствеността и обезщетяване
21. Урбанизирани територии
22. Защитени територии
23. Подземни богатства
24. Води