Общинско право / Местно управление

Лекции по Общинско право
Съдържание:

1. Развитие на законодателството за местното управление в България. Исторически бележки.
2. Сравнително-правни аспекти на местното самоуправление.
3. Понятие за местно самоуправление. Механизъм на местното самоуправление в България.
4. Административно-териториално устройство на Република България.
5. Общински съвет – конституиране, вътрешна организация, компетентност.
6. Правен статут на общинския съветник.
7. Правен статут на кмета.
8. Правен статут на областния управител.
9. Правен статут на общинските служители.
10. Юридическа отговорност на органите и длъжностните лица в системата на местното самоуправление.
11. Организационни форми за непосредствено осъществяване на местното самоуправление: местен референдум, общо събрание на населението, подписка.
12. Правни актове на местното самоуправление.
13. Административен и съдебен контрол върху дейността на местното управление и самоуправление.
14. Общинска собственост.
15. Общински предприятия.
16. Общински бюджет и финанси.
17. Местни избори.
18. Възлагане на общински поръчки.


Лекции по Местно управление
Съдържание:

1. Понятие за местно управление.
2. Развитие на местното управление по българските земи до освобождението от турско робство.
3. Развитие на местното управление от освобождението до приемането на Конституцията от 1991 година.
4. Административно-териториално деление на Република България.
5. Административно-териториално устройство на Република България.
6. Централизация на държавното управление.
7. Деконцентрация на държавното управление.
8. Децентрализация на държавното управление. Самоуправление. Съотношение между централизация и децентрализация.
9. Община. Понятие. Конституитивни белези.
10. Юридическо лице на общината.
11. Сдружаване на общините.
12. Органи на общината. Понятие и видове.
13. Общински съвет. Формиране. Състав. Правно положение. Функции, компетентност и актове.
14. Кмет. Правно положение и актове.
15. Областен управител. Правно положение и актове.
16. Европейска харта за местно самоуправление. Развитие на идеята за създаването на ЕХМС.
17. Съдържание и основни принципи на ЕХМС.
18. Участие на гражданите в управление на общината.
19. Местен омбудсман.
20. Права и интереси на общините. Защита на правата и интересите на общините.
21. Защита по административен ред.
22. Защита по съдебен ред. Защита пред конституционния съд.
23. Регион. Регионално развитие.
24. Общински бюджет и общинска собственост.