28. Парични обезщетения при безработица

Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, които са подлежали на задължително осигуряване за всички ОСР най-малко 9 месеца през последните 15 календарни месеца преди прекратяване на осигуряването, реализирането на правото на ПО за безработица е свързано с три основни условия:
1. посочените категории лица да имат регистрация като безработни в съответната дирекция – Бюро по труда;
2. тези категории лица да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или срочна пенсия от професионален фонд по допълнителното задължително пенсионно осигуряване;
3. тези категории лица да не упражняват дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по чл.4 КСО.
За тези категории лица от 01.01.2004г. отпада изискването ежемесечно да декларират пред ТП на НОИ, че са регистрирани като безработни в дирекцията – Бюро по труда.
ПО за безработица се отпуска въз основа на заявление до ТП на НОИ. /до 31.12.2003г. – се отпускаше от Бюро по труда/. ПО за безработица се изплаща от датата на прекратяване на осигуряването /на ТПО/, ако е подадено заявление в 3 месечен срок от тази дата. Когато заявлението е подадено след този срок по неуважителни причини ПО се изплаща за съответния период намален със закъснението. Безработното лице с придобито право на ПО за безработица е длъжно да представи ежемесечно в дирекция Бюро по труда писмена декларация, която да заявява, че търси активно работа и че е на разположение на Бюрото по труда да започне работа, когато Бюрото по труда му предложи подходяща такава. Лице, което активно търси работа е всяко лице, което не е отказало срещи с РД, организирани от Дирекция Бюро по труда или самостоятелно е посещавало РД за постъпване на работа. Подходяща работа е тази, която съответства на образованието и квалификацията на лицето, както и на здравословното му състояние, възрастта и полът, ако те са условия за изпълнението на работата и ако работата се намира в същото населено място или до 30 км. извън него, при условие че има подходящ обществен транспорт.
Размерът на ПО за безработица на безработните лице е 60% от получения средно месечен осигурителен доход за последните 9 месеца, през които са подлежали на задължително осигуряване за всички ОСР и не може да бъде по-малък от минимума и по-голям от максималния размер на обезщетението. Минималният и максималният размер на обезщетението за безработица се определя ежегодно със ЗБДОО.
ПО за безработица се изплащат ежемесечно през месеца, следващ този, за който се дължат. Правото на ПО за безработица зависи от продължителността на осигурителния стаж, а именно:
1. при осигурителен стаж до 3 години – ПО за 4 месеца;
2. при осигурителен стаж от 3 до 5 години – ПО за 6 месеца;
3. при осигурителен стаж от 5 до 10 години – ПО за 8 месеца;
4. при осигурителен стаж от 10 до 15 години – ПО за 9 месеца;
5. при осигурителен стаж от 15 до 20 години – ПО за 10 месеца;
6. при осигурителен стаж от 20 до 25 години – ПО за 11 месеца;
7. при осигурителен стаж над 25 години – ПО за 12 месеца.
Средствата за ПО за безработица, неполучени по неуважителни причини 3 месеца след последната определена за получаването им дата те остават за сметка на фонд “Безработица”. Безработните лица, чиито ТПО са били прекратени по тяхно желание или с тяхното съгласие, или поради виновното им поведение на основание чл.325, т.1 и 2 КТ, чл.326, чл.330 КТ – получават минималния размер на ПО за безработица за срок от 4 месеца, независимо от продължителността на осигурителния стаж.
Безработните лица, които са придобили право на ПО за безработица преди изтичането на 3 години от предходното упражняване на правото на ПО за безработица се спира за периода, през който лицето получава ПО за временна неработоспособност /заболяването започва преди прекратяване на ТПО до 75 дни, или до 2 месеца след прекратяване ТПО/. Безработното лице е длъжно да декларира настъпването и отпадането на обстоятелства пред ТП на НОИ. Изплащането на ПО се възстановява от деня на отпадане на основанието за спиране, изплащане на ПО и продължава за оставащия срок. Изплащането на ПО за безработица се прекратява:
1. при започване от безработното лице упражняване на трудова дейност за което подлежи на задължително осигуряване по чл.4 КСО.
2. при прекратяване на регистрацията от Дирекцията Бюро по труда. В тези случаи Агенцията по заетостта е длъжна да уведоми НОИ за прекратяване на регистрацията;
3. при смърт на безработното лице.
Законодателят изисква изплатените ПО за безработица да се възстановяват от лицата, чието уволнението е отменено като незаконосъобразно за периода на полученото ПО по чл.225/1/ КТ, т.е. за не повече от 6 месеца. В 7 дневен срок от изплащането на обезщетенията осигурителят е длъжен да предостави копия от съдебното решение и платежните документи в съответното ТП на НОИ. За възстановяването на сумите, длъжностното лице, на което е възложено да издаде разпореждане, което подлежи на принудително изпълнение по реда на Данъчно-процесуалния кодекс. Тези категории лице нямат право на ПО за безработица до пълното възстановяване на дължимите суми по задълженията му.