Международно наказателно право 2021

Лекции по Международно наказателно право
Съдържание:

ОБЩА ЧАСТ
1. Обща характеристика, предмет и метод на регулиране на международното наказателно право
2. Източници на международното наказателно право
3. Основни етапи в развитието на международното наказателно право
4. Основни принципи на международното наказателно право
5. Международния наказателен съд. Римски статут на международния наказателен съд
6. Субекти на престъплението в международното наказателно право. Индивидът – субект на международното престъпление
7. Държавата - субект на международно престъпление и международна отговорност
8. Имунитет и субектът на международното престъпление
9. Международно престъпление. Особености. Престъпление с международен елемент.
10. Обективна характеристика на престъплението в международното наказателно право
11. Субективна характеристика на престъплението в международното наказателно право
12. Оправдаващи обстоятелства по международното наказателно право
13. Стадии на умишлена престъпна дейност в международното наказателно право
14. Съучастие в международното наказателно право
15. Усложнено престъпление и множествено престъпление
16. Наказанието в международното наказателно право
17. Давността в международното наказателно право
18. Ролята на ООН за развитието на международното наказателно право

ОСОБЕНА ЧАСТ
19. Принципи на международното сътрудничество при разкриването, арестуването, екстрадирането и осъждането на виновните за военните престъпления и престъпленията против човечеството
20. Престъпления против мира
21. Военни престъпления
22. Престъпления против човечността
23. Международен тероризъм
24. Международна наказателноправна защита на заложници
25. Престъпления против сигурността на международната гражданска авиация
26. Престъпления при използването на атомната енергия за мирни цели
27. Наемничество
28. Международни престъпления, свързани с наркотици и психотропни вещества
29. Легализация на престъпни доходи. Изпиране на пари
30. Международна наказателноправна защита на културни ценности и паметници на културата
31. Международна наказателноправна защита срещу изтезания


Лекции по Международно наказателно право (вариант 2)
Съдържание:

1. Възникване и утвържадаване на международното наказателно право.
2. Предмет метод и задачи на международното наказателно право.
3. Източници на международното наказателно право.
4. Краят на ВСВ. Нюрнгберски и Токийски процес.
5. Принципи на международното наказателно право.
6. Организация на обединените нации и ЕС и равитието на международното наказателно право.
7. Престъпления по международното право.
8. Субекти на международното престъпление.
9. Състав на престъплението по международното право.
10. Престъпления с международен елемент.
11. Отговорност за престъпления на международното право.
12. Видове престъпления по международното право. Престъпления против мира.
13. Военни престъпления.
14. Престъпления против човечеството.
15. Престъпления против човечността.
16. Престъпления с международен елемент.
17. Екстрадация. Принципи на екстрадиционното право.
18. Международно сътрудничество за осъществяване на наказателно правосъдие по отношение на лица извършили престъпления по международното право


Лекции по Международно наказателно право (вариант 3)
Съдържание:

1. Понятие за международно наказателно право.
2. Международна престъпност и възникване на международното наказателно право.
3. Предмет, метод и система на международното наказателно право.
4. Източници на международно наказателно право
5. Обект и субект на международните престъпления.
6. Понятие за международно престъпление.
7. Международна наказателна отговорност - принципи и видове наказания - ЧЛ.22 И ЧЛ.24 от римския статут.
8. Съучастие и стадии на международното престъпление. Наказуемост.
9. Давност и екстрадация според международното наказателно право.
10. Международни престъпления - обща характеристика и видове.
11. Международни конвенционални престъпления.
12. Престъпления против мира - агресия.
13. Престъпления против законите и обичаите за водене на война.
14. Престъпления против човечността - геноцид и апартейд.
15. Международен тероризъм - определение, форми и видове.