Криминалистика 2021

Лекции по Криминалистика
Съдържание:

1. Криминалистика – обща характеристика. Принципи и особености. Възникване и развитие. Връзка с други науки.
2. Съдебна идентификация. Видове идентификация. Идентификация и неидентификационни съдебни доказателства.
3. Идентификация на човека по признаците на външния му вид. „Словесен портрет“. Други криминалистични методи и средства за откриване извършителя на престъплението и установяване самоличността на пострадалия – компютърен портрет, фотофит, идентикат, фоторобот и др.
4. Криминалистични методи и средства за откриване на съдебните доказателства – вероятностния метод, мисловната реконструкция и инструменталния метод.
5. Наказателна регистрация. Същност, възникване и развитие. Значение. Обекти на наказателната регистрация. Нормативна основа и правни основания за извършването й.
6. Съдебна балистика.
7. Учение за следите. Следата като веществено доказателство – понятие, видове и зависимост от различните класификационни критерии. 
8. Следи от ръце. Значение за разкриване и разследване на престъпленията. Място на следите от ръце при разследване на кражби, грабежи и др.
9. Следи от крака. Обстоятелства, които могат да бъдат изяснени. Значение на следите от крака при разследване на кражби, убийства и други престъпления.
10. Следи от зъби. Обстоятелства, които могат да бъдат изяснени. Значение на посочените следи при разследването на полови престъпления.
11. Други следи от човек – следи от кръв. Други веществени доказателства от биологичен произход. Значение.
12. Следи от оръдия на взлом. Обстоятелства, които могат да бъдат изяснени при разследването на кражби чрез взлом и други престъпления. Следи от автомобили.
13. Микроследи. Особености и значение. Криминалистични изисквания при откриването, фиксирането, запазването, изземването и изследването на микроследите.
14. Криминалистични експертизи – понятие и обща характеристика. Класификационни критерии. Обща методика на подготовката и извършването на криминалистичните експертизи.
15. Назначаване на съдебни експертизи. Проверка и оценка на експертното заключение.
16. Съдебно-почеркова експертиза. Понятие за почерка и за факторите, които оказват влияние за изменението му. Свойства на почерка.
17. Експертиза на подписи и на цифровото писмо. Експертиза за установяване на техническа (материална) поправка на подписи.
18. Експертиза за установяване на заличаване по механичен и химичен начин за документи и за разчитане на заличения текст. Експертиза за разчитане на залети, зацапани или зачеркнати текстове на документи.
19. Експертиза за установяване на добавки в документи. Експертиза за установяване на преправки на документи.
20. Експертиза на изгорели документи.
21. Съдебно-балистична експертиза.
22. Следствени и съдебни версии. Видове версии в наказателното производство.
23. Организация на предварителното разследване и на съдебното следствие. Планиране на предварителното и на съдебното следствие.
24. Оглед на местопроизшествието. Подготовка, извършване и закрепване на резултатите от огледа. Общи изисквания.
25. Оглед на труп и освидетелстване. Особености. Подготовка и тактика на извършване.
26. Претърсване на жилищни помещения и открити местности. Значение за събиране на веществени доказателства и на книжа. Личен обиск. Повторно претърсване.
27. Тактика на изземване. Особености на изземването като самостоятелно следствено действие и като действие при огледа, претърсването и личния обиск.
28. Разпит. Общи въпроси. Видове свободен разказ. Видове въпроси, които могат да бъдат зададени след завършването му. Основни тактически способи при разпита – характеристика.
29. Разпит на свидетели, свидетели-очевидци и на пострадалия в наказателното производство. Разпит на други свидетели. Фактори, влияещи върху достоверността на свидетелските показания. Защита на свидетеля.
30. Тактика на разпит на малолетни и непълнолетни свидетели. Процесуални и криминалистични различия от разпита на пълнолетни свидетели.
31. Разпит на обвиняеми. Общи особености и изисквания на провеждане. Особености на разпита на непълнолетни обвиняеми.
32. Тактика на очна ставка. Особености на очната ставка в съдебното следствие. Очна ставка между две и повече лица.
33. Разпознаване. Основания. Обща характеристика на подготовката, извършването и закрепването на резултатите от извършване на запознаването. Повторно разпознаване – възможности; хипотези.
34. Разпознаване на живи лица: видове разпознаване в натура и по фотоснимки. Разпознаване на трупове, предмети и животни. Особености. Различия от разпознаването на живи лица.
35. Следствен експеримент. Общи изисквания към подготовката, извършването и закрепването на резултатите от следствения експеримент. Видове следствен експеримент. 
36. Неотложни следствени действия. Първоначални следствени действия. Последващи следствени действия. Характеристика. Общи черти и различия.
37. Разследване на убийства.
38. Разследване на автотранспортни престъпления.
39. Разследване на длъжностни присвоявания.
40. Разследване на документни престъпления.
41. Разследване на палежи.


Лекции по Криминалистика (вариант 2)
Съдържание:

1. Възникване на криминалистиката. Етапи в развитието на криминалистиката
2. Обект и предмет на криминалистиката
3. Престъпленеито като предмет на изследване от криминалистиката
4. Материалното отражение на престъплението като предмет на изследване от криминалситиката
5. Престъпникът и жертвата като обект и предмет на криминалистическо изслеване
6. Структура на криминалистиката
7. Криминалистическа тактика и наказателно-процесуалната наука
8. Връзка на криминалистиката с оперативно издирвателната дейност
9. Връзката на криминалистиката с криминологията
10. Връзката на криминалистиката със съдебната психология
11. Връзката на криминалистиката с науки от областта на ретроспективното познание
12. Теория на криминалистическата идентификация
13. Система на криминалистическите принципи, методи, правила и препоръки за разкриване и разследване на престъпления
14. Общи принципи на разследването
15. Принципи при организацията на разследването
16. Принципи на познанието в процеса на разследването