Административно правосъдие 2021

Лекции по Административно правосъдие
Съдържание:

1. Административен акт
2. Видове административни актове
3. Правна същност на аминистративния процес и правосъдие
4. Принципи на административния процес
5. Субекти и страни в административния процес
6. Производство за издаване на индивидуални административни актове
7. Издаване на обши и индивидуални административни актове
8. Оспорване на административните актове на по административен ред
9. Възобновяване на производства по издаване на административни актове
10. Правен режим на сигналите и предложенията
11. Обща характеристика на съдебното оспорване
12. Оспорване на административните актове пред първа съдебна инстанция
13. Оспорване на общи и нормативни административни актове
14. Производства за обезщетения
15. Касационно производство пред Върховния административен съд (ВАС)
16. Отмяна на влезли в сила съдебни актове по административни дела
17. Защита срещу неоснователни действия или бездействия на администрацията
18. Тълкувателни актове в административното правораздаване


Лекции по Административно правосъдие
Съдържание:

1. Административното правосъдие - конституционен принцип.
2. Определение на понятието административно правосъдие.
3. Белези на административно правосъдие и спор.
4. Сезиране.
5. Състезателно производство.
6. Правораздавателният орган не е страна по спора и независимост при решаване на спора.
7. Сила на присъдено нещо.
8. Белези на процесуалния елемент.
9. Нормативна основа на административното правосъдие.
10. Принципи на административното правосъдие.
11. Съдебен контрол.
12. Съдилища. Административни съдилища.
13. Подведомственост и подсъдност
14. Страни в административното производство. Представителство.
15. Оперативна самостоятелност и съдебен контрол.
16. Оспорване на ИАА пред първата инстанция.
17. Обжалване на определенията и разпорежданията на съда.
18. Отмяна на влезли в сила съдебни актове.
19. Административно-наказателно правосъдие - инстанционни производства.
20. Административно-наказателно правосъдие - извън инстанционно производство.