9. Осигурителни вноски

- Парични плащания във фондовете на ДОО.
- Основен източник на приходи.
- Заедно с други средства формират фондовете:
 Пенсии
 Безработица
 Общо заболяване и майчинство
- Предназначение: за изплащане на парични обезщетения, помощи и пенсии, а и за други доходи, предвидени в КСО и ЗБДОО за осигуряване целите на ДОО.
- Дължат се/внасят се въз основа на чл.6 КСО.
За всеки един от осигурителните фондове се внасят диференцирано установените по чл.6/1/КСО осигурителни вноски.
- Набират се поотделно за всеки един от осигурителните фондове, а не като обща /сборна/ осигурителна вноска.
- Размерът за всеки от осигурителните фондове се определя ежегодно със ЗБДОО, според броя на социалните рискове, за които лицето е осигурено.
- Разпределение: между осигурителите /РД, възложител, кооперация/ и осигурените лица, както следва:
 За 2000-2001 : 80 към 20 80/20;
 За 2002-2004 : 75/25;
 За 2005 : 70/30;
 За 2006 : 65/35;
 За 2007 : 60/40;
 За 2008 : 55/45;
 За 2009 : 50/50.
Осигурителните вноски за Фонд “Пенсии” на самоосигуряващите се лица, са за тяхна сметка, ако самоосигуряващият се е осигурил и за риска общо заболяване, майчинство, то осигурителните вноски в тези фондове са за тяхната сметка.
Осигурителните вноски за фонд “Трудова злополука”,”Професионална дейност” са изцяло за сметка на осигурителите.
Осигурителните вноски за фонд “Пенсии” покриват социалните рискове – старост, смърт, инвалидност.
Всеки от правните субекти /осигурител, осигурен, самоосигуряващо се лице/ е длъжен да плаща осигурителни вноски, които са за негова сметка. При въведената разделност на фондовете /всеки има своя сметка/ е важност да има определеност и в постъпленията от определени източници. Ето защо в банковите сметка на всеки фонд следва да постъпват парични средства от осигурителни вноски, определени за тях, това обстоятелство определя финансовото състояние на фондовете и степента на наличност на паричните средства по тях. Тази определеност на източниците на постъпления в пълно съответствие с тяхната финасово правна същност като обособени парични средства с точно определен източник на приход и цел за разходване.
Осигурителните вноски се внасят в банки/пощенски клонове по ред, утвърден от НОИ и ЕАД “Български пощи”. Осигурителите са длъжни да плащат осигурителните вноски с отделни платежни нареждания чрез прехвърляне от сметките си по съответната сметка на ДОО при изплащане на трудовото възнаграждение, включително и при авансовите плащания. Осигурител, нямащ банкова сметка, внася осигурителните вноски в брой – в банката, по сметка на ДОО. Осигурителните вноски за ДОО, които са за сметка на осигурителите, се внасят едновременно с изплащане на трудовото възнаграждение или на част от него.
Осигурителните вноски, които с за сметка на лицата, осигурени за всички ОСР по чл.4/1/КСО, се внасят при изплащане на възнаграждението им.
Осигурителните вноски за лица, работещи без трудово възнаграждение се внасят до 10то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.
Земеделските производители, извършващи само земеделска дейност и осигуряващи се само за “старост”, инвалидност поради общо заболяване и смърт, могат да внасят осигурителни вноски до 31.01. на годината, следваща календарната година, за която се отнасят.
За лице, получаващо доходи от дейности, на различни основания, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход по следния ред:
- доходи по трудови/служебни правоотношения, договори за управление/контрол на търговски дружества, от трудова дейност като член-кооператори;
- осигурителен доход като ЕТ, собственици/съдружници в търговски дружества, лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност земеделски или тютюнопроизводители;
- доход без трудово правоотношение.
За гарантиране редовното внасяне на осигурителните вноски, банките се задължават да не отпускат на осигурителите суми за изплащане на трудово възнаграждение, включително за авансово изплащане, както и за парични обезщетения и на други плащания от ДОО, без преди това осигурителите да представят платежни нареждания за прехвърляне на дължимите от тях осигурителни вноски и декларация от осигурителя, че са внесени дължимите осигурителни вноски върху тези суми за ДОО, за задължително здравно осигуряване и за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
Размерите на осигурителните вноски за 2004г., съобразно обхванатите ОСР, са диференцирани така:
-За лица, осигурени за всички ОСР:
*36,7%, за работещите при трета категория труд;
*46,7%, за работещите при втора категория труд;
*51,7%, за работещите при първа категория труд;
*41% за учителите.
За фонд “Пенсии” – 29/100 за лица, родени преди 01.01.1960г., работещи при условията на трета категория труд;
- 26/100 за лица, родени след 31.12.1959г., работещи при условията на трета категория труд.
- 32/100 за лица, родени 01.01.1960г. – първа и втора категория труд;
- 29/100 за лица, родени след 31.12.1959г.- работещи при условията на първа и втора категория труд.
За учителите – основанието е в размер 4,3/100 от осигурителния доход и е за сметка на осигурителите.
За фонд “Трудова злополука и професионална болест”, осигурителната вноска е в размер 0,7/100 и е за сметка на осигурителите.
За фонд “Общо заболяване и майчинство”, осигурителната вноска е 3/100.
За фонд “Безработица”, осигурителната вноска е 4/100.