9. Промяна на предназначението на земеделските земи

Предназначението на ЗЗ се определя от държавата чрез законите. Промяна на предназначението се извършва с осъществяването на следния фактически състав, включващ два елемента:
А/ желание от страна на собственика;
Б/ разрешение от държавата – издава се след преценка на законосъобразността на искането (не и целесъобразността му).
Компетентни органи да издават ИАА за промяна на предназначението на ЗЗ с площ до 50 дка са специалните комисии към ОДЗГ (районът им на действие съвпада с границите на областта), а на ЗЗ с площ на 50 дка – специална комисия за ЗЗ към Министъра на земеделието и горите (за цялата територия на страната). Член 23 ЗОЗЗ – при промяна на предназначението на ЗЗ за нуждите на държавата, както и по отношение на земи с площ над 100 дка, които представляват поливни земи или са от първа до четвърта категория при неполивни условия, компетентен орган е МС.
Процедура :
Искане от собственика – молба/предложение за утвърждаване на площадка за изграждане върху ЗЗ. Прилагат се различни документи (копие от документа за собственост, документ, удостоверяващ границите на ЗЗ – скица/такава по координатната система от 1970г., която се издава от ОСЗГ, кадастрална карта, която се издава от Службата по кадастъра, удостоверение за поливност, акт за категоризация на земята).
Изготвяне на проект за ПУП – от геодезисти, които имат специален лиценз да изготвят проекти по ЗУТ. Първо се прави искане до кмета на общината да допусне изготвянето на ПУП с разрешение. Изисква се и екологична оценка, като разрешението определя дали да започне процедура по оценяване на въздействието върху околната среда или че не е необходима оценка. Оценката за въздействието върху околната среда се изисква в 50 групи случаи, съгласно Закона за опазване на околната среда!!! Всички тези документи се предават на компетентните органи за издаване на акт за одобряване на строителната площадка. След това собственикът отправя искане за изготвяне на ПУП до Кмета на общината или Министъра на регионалното развитие и благоустройството.
ИАА за утвърждаването на ПУП влиза в сила. Заповедта за одобрение на ПУП се носи на компетентния орган и той издава заповед за промяна на предназначението на ЗЗ. Заповедта влиза в сила след плащането на държавната такса (до 400 лв. на м2).
След влизането в сила на заповедта за промяна на предназначението, главният архитект издава разрешение за строеж.
NB! Административните актове подлежат на обжалване пред административните съдилища след 01.03.2007г.!!!