9. Производство по налагане на административните наказания

Административните наказания се налагат с наказателното постановление. Админ.-нак. Орган е длъжен в 3 дневен срок, а по настоящем- в 1-месечен, да се произнесе по адм.-нак. Преписка. С оглед съблюдаване правата на нарушителя, адм.-нак. Орган проверява дали актът е предявен на нарушителя. Ако това не е направено, той го връща на актосъставителя.

След като прецени законосъобразността на съставения акт, възраженията на нарушителя и другите събрани доказателства, административнонаказателният орган има две възможности:
А- да издаде наказателно постановление
Б- да прекрати административнонаказателната преписка. Това той ще направи, когато прецени:
- че деянието не представлява административно нарушение, т.е. в случая няма нарушаване на материалноправните разпоредби
- че соченото в акта лице за акта на нарушението не е той
- адм. Нарушение не е извършено виновно. В случая няма да е налице административно нарушение, поради това, че деянието следва да бъде извършено виновно.
При наличието само на едно от тези три условия административнонаказващият орган ще прекрати преписката, следователно няма да издаде наказателно постановление. Това той ще направи в мотивирано решение. В случай, че тези предпоставки липсват, органът ще издаде наказателното постановление. То ще има две части: първата част е мотивираща част. В нея ще бъдат посочени името и длъжността на адм.-нак. Орган, датата на издаването му, датата на акта, въз основа на който се издава ( от особена значимост за давностните срокове ), името на нарушителя, адреса му и ЕГН, както и описание на нарушението. Следва да се посочат законните разпоредби стриктно, които са били нарушени. Не следва да се посочи общо нормативният акт, а точно разпоредбите, които са нарушени.
Другата част на акта е диспозитива- в нея се включва видът и размера на наказанието, евентуалното отнемане на вещи в полза на държавата и евентуалното присъждане на обезщетение за нанесени вреди. Постановлението се подписва от органъ, който го издава, следователно с наказателното постановление се налага административното наказание или се отнемат вещи в полза на държавата, от него произтичат пряко последици за нарушителя. Ето защо то може да се обжалва. Актът за установяване на адм. Нарушение не засяга непосредствено правата на нарушителя. То е само необходима процесуална предпоставка за издаването на наказателното постановление. Ето защо той не може да бъде обжалван. Той е само елемент на адм.-нак. Процес.