9. Множествени престации - алтернативни и факултативни престации.

Алтернативните престации намират правна уредба в чл.37 и следващите от ЗЗД, а факултативните са развити по тълкувателен път - чл.37
.
Упълномощаването за сключване на договори, за които законът изисква особена форма, трябва да бъде дадено в същата форма; но ако договорът трябва да бъде сключен в нотариална форма, упълномощаването може да бъде направено и писмено с нотариално заверен подпис.
Критерият между тези две престации е броят на поведенческите актове от страна на длъжника. Ако длъжника дължи един поведенчески акт имаме единични престации. Ако длъжника дължи повече от един акт имаме множествени престации.

Множествените престации се делят на: комплексни и алтернативни.
- Комплексни – длъжника дължи едновременно няколко акта, които трябва да осъществи.
- Алтернативни – дължат се няколко акта, но се престира някой от тях чл.130 и чл.132 ЗЗД - Ако при едно задължение с право на избор не е определено кому е предоставен изборът, той принадлежи на длъжника.
Изборът става неотменяем, когато бъде съобщен на другата страна, а ако е предоставен на трето лице - когато бъде съобщен на двете страни. В случай че на страната, на която изборът трябва да бъде съобщен, участвуват няколко лица, той става неотменяем, когато се съобщи на едно от тях.

Алтернативното задължение е с право на избор. Кой трябва да избере?:
- длъжника;
- кредитора;
- третото лице
Страните уговарят свободно кой от трите варианта да изберат. Ако лицето, което има право на избор не го упражнява, то преминава върху другата страна.

Чл.132. Ако изпълнението с един от предметите на задължението стане невъзможно поради причина, за която не отговаря страната, която няма правото на избор, задължението остава в сила само за останалите предмети.

Ако за невъзможността е отговорна страната, която няма правото на избор, другата страна може да избира: кредиторът може да избере или изпълнение с някой от възможните предмети на задължението, или обезщетение вместо невъзможния, а длъжникът може да избере или някой от възможните предмети на задължението и да иска обезщетение за невъзможния, или да се освободи от задължението, като се откаже от обезщетението.

Алтернативните престации са дължими. Факултативните – не са дължими /от длъжника зависи дали да я наложи или не /.

Факултативни престации – дължи се един предмет, но страните са се уговорили, че на падежа длъжникът може да изпълни и с нещо друго. Другото се нарича факултативна престация.

<< Назад към Лекции по облигационно право